Det var en sørgelig debatt i kommunestyret nylig om kommuneplanen i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan for Haugerudbråtan på Tranby. Påstander og argumenter kom etter innfallsmetoden og debatten ble deretter. Som om ikke det var ille nok, så har debatten fortsatt i Lierposten, omtrent på samme nivå.

En debattant påstår at kommuneplanens arealdel er banket i stein pga. vedtak om ikke å rullere kommuneplanen i denne perioden og at foreliggende arealstrategi låser planen. Det er på det rene at arealdelen er juridisk og politisk bindende, loven sier så. Men på ingen måte banket i stein, for den er et levende dokument som må speile politiske saker som påvirker arealdelen, selv om ikke hele planen skal rulleres. Det foreligger sånn raskt opptalt tre kommende kommunedelplaner som hver seg velter om på gjeldende kommuneplans arealdel; ny E134 Dagslett – E18, kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur i fjordbyen, og kommunedelplan for Gullaug (Dynotomta). Sistnevnte illustrerer på en god måte hvor lite arealdelen i kommuneplanen binder: i kommuneplanen er eiendommen i stor grad satt av til nytt Drammen sykehus. Det er jo selvsagt ganske så lite juridisk og politisk bindende all den tid nytt Drammen sykehus i stor fart skyter til værs på Brakerøya.

Videre hevder en annen at all omkamp om omstridt arealbruk er politisk dødfødt. Nei, der det kommer til særlige nye forhold etter at arealdelen er vedtatt, så åpner det for nye politiske vurderinger. Jordvernet og dets stadig økende nasjonale betydning bør og skal gi nye vurderinger av arealer der dyrka mark inngår. I akkurat dette tilfellet, altså Haugerudbråtan, så har jordeier allerede, ved tillatelse fra kommunen fjernet jorda. Da har prosessen kommet for langt til at det er juridisk og politisk forsvarlig å reversere vedtaket.

Kommuneplanens hoveddokument er likevel ikke arealdelen, men samfunnsdelen, og de årlige budsjettrundene med handlingsprogram som gjøres i kommunen, er ledd i å konkretisere og gjennomføre samfunnsdelen, som derfor på ingen måte er banket i stein. Og samfunnsdelen, den påvirker igjen arealdelen, så ringen er sluttet. Ingenting er i prinsippet avgjort før alt er avgjort, det er politikkens vesen.