I Lierposten 10. juni kunne vi lese at Oppvekst, kultur og idrettsutvalget hadde sendt saken om mobbeombud tilbake til administrasjonen. Utvalget var ikke fornøyd med løsningen kommunen har valgt for mobbeombud i Lier.

I Viken fylkeskommune jobber jeg tett med ombudet for barn og unge. De er nå organisert som et team som både jobber systemrettet og individrettet. De jobber med barn og unge helt fra barnehage til videregående opplæring og lærlinger. Ombudet skal hjelpe og veilede elever, foreldre, skoler og barnehager og beredskaps og innsatsteamene i kommunene. De kan bidra til å igangsette gode prosesser lokalt, men det er skoleeier som må jobbe videre med utfordringene.

Den gangen Forslaget fra H, Frp, Krf og Sp dukket opp i budsjettbehandlingen i 2019 uttrykte jeg min skepsis til en 20% mobbeombudsstilling nettopp på bakgrunn av kunnskapen om ombudet i Viken og deres anbefalinger til kommunene.

Jeg er helt enig i at vi må styrke arbeidet mot mobbing. Ett barn som blir mobbet er ett for mye. Men her mener jeg oppvekstsjefens måte å organisere dette på er den klokeste.

Et ombud skal være fri og uavhengig – det ligger i ombudsrollen. Som ansatt i en kommune er du underlagt den arbeidsgiveren som du er satt til å være kritisk venn til. Da vil arbeidstaker konstant være i et lojalitetsdilemma - fordi du skal kritisere egen arbeidsgiver. Det går IKKE an å fri seg fra rollen som ansatt. Det er en uskreven lojalitet ovenfor egen ledelse - alltid. Derfor er ombudet for barn og unge i Viken organisert direkte under politisk styring av de folkevalgte i Viken fylkesting.

En liten stilling vil uansett være en dråpe i havet og bli symbolpolitikk. Da er det bedre å gi de pengene til eksisterende arenaer – som læringsmiljøteamet i Lier. De har virkelig både kompetanse og erfaring til å støtte skolene – og kunne trengt mer ressurser til å jobbe mer proaktivt – kanskje frikjøpe en stilling eller halv stilling som skal ha et ekstra blikk (Følge med) på kommunens arbeid som en del av §25-1 – kommunenes internkontrollsystem. Da lages systemer som henger sammen og som svarer ut kommunenes ansvar for å følge lovverk.

Oppfølging av mobbesaker skal skje nærmest mulig barnet og et ombud i 30% vil ikke kunne følge opp de vanskelige sakene over tid i en så begrenset stilling

Stillingen vil bli en satellitt i systemet – hvem skal være de faglige kollegaene til et ombud? Et godt fagmiljø er avgjørende for å kunne bidra godt inn på feltet, men her er jo fagmiljøet i en del av dem et ombudet skal kritisere og må dermed operere alene – det blir sårbart.

Det viktigste i arbeidet mot mobbing av barn og unge i Lier er ikke å kunne smykke seg med en mobbeombudstittel. Det viktigste er sterke robuste og kompetente tverrfaglige team som kan følge opp barna våre og hjelpe de som blir utsatt for mobbing og trakassering.

Alle barn og unge har krav på en trygg hverdag og et godt læringsmiljø – en god oppvekst varer livet ut!

Jeg er gjerne med på økt innsats og mer penger til arbeidet mot mobbing i Lier, men la oss lytte til fagfolkene når det gjelder den beste måten å bruke ressursene.