Plankartet er svært lite detaljert

IKKE GODT NOK: Nabolagsgruppa Nedre Hennummarka mener planforslagene for Høgda og Ringveien 2 er altfor lite detaljerte.

IKKE GODT NOK: Nabolagsgruppa Nedre Hennummarka mener planforslagene for Høgda og Ringveien 2 er altfor lite detaljerte. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Åpent brev sendt 01.11.16 til alle medlemmer av Planutvalget Lier kommune i forbindelse med Sak nr. 84/2016 Detaljregulering Høgda og 85/2016 detaljregulering Ringveien 2.

Vi viser til Rådmannens saksframlegg med forslag til vedtak om utlegging reguleringsplanforslagene for Høgda og Ringveien 2 til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens paragraf 12–10.

Vi har gjennomgått saksframleggene, og tillater oss å be Planutvalget vurdere om offentlig ettersyn av plandokumentene bør utsettes til en har foretatt et grundigere planarbeid og en detaljering av planer og reguleringsbestemmelser.

Ringveien 2

Planen er lagt fram som detaljplan. Slik plankart og bestemmelser er formulert, er det vanskelig å se at en helt ut kan forstå virkningen av planen. Planen nyanserer ikke utforming av bebyggelse i området.

Det kunne for eksempel være naturlig å nyansere byggehøyden innenfor området, slik at en bygger lavere mot Ringveien og bebyggelsen på nedre del av Hennummarka.

En kan heller ikke se at plankartet definere hvilke terrengnivå bebyggelsen skal plasseres på. Plankartet bør definere dette på en hensiktsmessig måte, slik at terrengbehandlingen reduseres. Bebyggelsens høyde er derfor heller ikke entydig definert.   

Det er naturlig å peke på at trafikkanalysen knyttet til reguleringsplanen for Høgda viser betydelige trafikkmessige konsekvenser for Joseph Kellers vei.

Underdimensjonert

Etter vår oppfatning bør dette synliggjøres i en helhetlig reguleringsmessig behandling av kryssløsninger på Joseph Kellers vei forhold til atkomst til Kværnerområdet, Ringveien og atkomst til Ringveien 2.

Det er også et avvik mellom planen for gang/sykkelvei mot Lierskogen og plankartet. Planen for ny gangvei, viser denne bygget inn i skjermingsbeltet. Det er i planen vist et skjermingsbelte på 10 m, hvorav 5 m skal være et vegetasjonsbelte.

Vi tillater oss å mene at dette er betydelig underdimensjonert. Etter vår vurdering bør en slik visuell skjerm så bred at en kan etablere og vedlikeholde et stabilt flersjiktig vegetasjonssamfunn.

Illustrasjonen av planlagt bebyggelse viser at den planlagte utnyttingsgraden betyr et voldsomt bygningsmessig volum. Planlagt bebyggelse kan i realiteten få en høyde på 16 m over terreng i en avstand på 14 m fra tomtegrensen.

Fylkesmannen har i sitt innspill pekt på at det bør legges stor vekt på visuelle og estetiske forhold. Bredden på skjermingsbeltet mot Hennummarka bør avspeile dette. 

Høgda

Det er gjort grundige utredninger av enkelttema i forbindelse med konsekvensutredningen. Flere av temaene understreker, etter vår mening, at en burde gjennomført en områderegulering der en behandler et større område mellom Høgdabakken og Joseph Kellersvei.

Dette området er det viktigste nærrekreasjonsområdet for bosatte på Tranby. 

Plankartet er svært lite detaljert. Det er ikke definert terrengnivåer for plassering av bebyggelse.

Reguleringsbestemmelsene tillater en høy utnyttelse i kombinasjon med svært store volumer med gesimshøyder opp til 20 m over gjennomsnitt terreng. Det er heller ikke skilt mellom eksisterende bebyggelse og planlagt bebyggelse.

Vi regner ikke med at eksisterende bebyggelse skal endres. Den bør derfor vises på plankartet.

Plankartet viser ikke hvorledes en skal behandle terrengtilpassingen mot sidearealene. Vi viser i så måte til Fylkesmannens pålegg om retting av steinfyllingene mot Høgdabakken.

Viktig rekreasjonsområde

Slik planen er utformet, er den østre atkomstveien plassert i eiendomsgrensen. Her er det etablert en fylling med betydelig høyde. Det er neppe teknisk mulig å plassere en intern vei slik vist på plankartet.

Bebyggelsen på området vil bli det direkte naboskapet til viktige rekreasjonsområder og områder som er vernet: Høgdabakken som er et kulturminne av nasjonal verdi vil kunne få en voldsom bebyggelse inn mot seg.

Først en fylling av betydelig høyde. Dernest en bebyggelse med høyde opp til 20 m.

Den visuelle virkningen av bebyggelsen sett fra Hennummarka vil også være betydelig, både på dagen og når det er mørkt.

Medvirkning

Planene for Ringveien 2 og Høgda berører lokalmiljøet i svært stor grad. Dette gjelder både den etablerte bosettingen og helt sentrale nærområder og verneområder.

Vi mener dette burde vært tydeliggjort ved at lokalmiljøet i større grad hadde blitt involvert i planprosessen. Administrasjonen i Lier kommune har invitert til et orienteringsmøte.

Til møtet, som fant sted den 13. september, forelå ikke plankart eller reguleringsbestemmelser.

Vi tillater oss å mene at planmaterialet som en foreslår legges ut til offentlig ettersyn, er så lite detaljert, at en vil tjene på å bearbeide planforslaget videre før det legges ut til offentlig ettersyn.

Ikke minst tror vi at en felles plan for Høgda og Ringveien 2 vil være hensiktsmessig for å kunne behandle trafikkforholdene på en helhetlig måte.

Send planene tilbake

Visuelt og estetisk vil de to reguleringsplanene få betydelige konsekvenser for lokalmiljøet. Utredningen av trafikkforhold understreker også det samme.

Vi ber derfor Planutvalget fatte et vedtak som innebærer at planene sendes tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding.

Avslutningsvis vil vi få bemerke at våre merknader i dette brevet ikke på noen måte er komplette. Vi vil, om planen legges ut til ettersyn, komme tilbake ytterligere merknader.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken