LIERSKOGEN: På vegne av Buskerud KrF vil 26-åringen fra Lierskogen arbeide for å endre partiets ruspolitikk.

– Forslaget går i praksis ut på at politiet ikke skal gi bøter eller prikker på rullebladet til mennesker som ruser seg med illegale narkotiske stoffer. Vi ønsker at salg av narkotika, også i mindre kvantum, fortsatt skal straffes, men at brukerne skal slippe denne byrden, sier han.

Mats Harjo Skaar er utsending fra Buskerud KrF til partiets landsmøte i slutten av april.

Personlig engasjement

Han forklarer engasjementet med en oppvekst i et kristent hjem som sto sammen i et sterkt engasjement for arbeid med rusmisbrukere. Det gjør at har også som politiker har et personlig engasjement for denne gruppen.

– Menigheten jeg vokste opp i ble etablert ut fra et rehabiliteringssenter for rusavhengige hvor også mamma jobbet. Jeg har også sett flere tragiske skjebner blant nære venner og klassekamerater. Mange som har begynt forsiktig med mildere stoffer, som har tatt dem med på en reise utenfor samfunnet og hvor det har vært vanskelig å komme seg tilbake. Vi har også flere eksnarkomane som familievenner etter mamma sitt engasjement og arbeid for disse menneskene, sier Skaar.

Positive erfaringer fra Portugal

Forslaget, som han selv har vært med på å utforme, er også basert på positive erfaringer med tilsvarende prosjekt i Portugal.

– Portugal avkriminaliserte bruk av narkotika i 2001. Dersom ungdommer der blir tatt for bruk, kalles de inn til et obligatorisk møte med en nemnd. Det er først om de ikke møter til disse møtene at det finnes mulighet for å gi bøter, sier Skaar.

Og referer til noen av erfaringene som er gjort:

– Antallet som rapporterer å ha prøvd narkotika noen gang i sjuende til niende klasse gikk ned fra 14,1 prosent til 10,6 prosent i perioden 2001 til 2006. Antall nye hiv-tilfeller gikk ned fra 1400 i 2000 til 400 i 2006, og antall overdosedødsfall gikk ned fra cirka 400 årlig rundt årtusenskiftet til 290 i 2006, sier Skaar.

Han forteller også at bare i Oslo og Bergen har politiet gitt bøter for 48 millioner kroner de siste fem årene for bruk av narkotiske stoffer.

– Dette er bøter som gis til tungt rusavhengige mennesker som har ett ønske i livet, nemlig å komme seg ut av rushelvetet. Å møte disse menneskene med bøter, som ofte samles opp til fengselsstraffer, har vært både feilslått og inhumant. Jeg tror heller ikke straff er riktig vei å gå for yngre som kanskje ennå ikke har kommet så langt i rusløpet. For å få unge brukere av narkotika ut av rus trenger de tilbud og muligheter utenfor ruslivet. Dessverre mister mange unge flere muligheter når de ikke lenger har prikkfri vandel, sier han.

Fast i kommunestyret

I det siste kommunevalget ble Mats Harjo Skaar valgt inn som vara til kommunestyret.

Etter at Heidi Langaard trakk seg fra lokalpolitikken rykket han imidlertid opp på fast plass. Det var først og fremst et samfunnsengasjement som trakk ham inn i politikken:

– Jeg har engasjert meg i kampen mot menneskehandel, som også inkluderer blant annet tiggerproblematikk og sexhandel. Jeg opplevde at det kun var KrF som for alvor satte disse temaene på dagsordenen, og da ble det et parti for meg. Det rent politiske har kommet mer i etterkant, sier Skaar.

På linje med helseministeren

I regjeringspartiet Høyre har også helseminister Bent Høie vært en aktiv talsmann for å avkriminalisere rusbruk – etter nettopp modell fra Portugal:

I det vedtatte partiprogrammet finner vi derfor følgende målsetting:

«Overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten».

På KrF-landsmøtet vil Skaar fremme følgende forslag som en del av partiprogrammet:

«Det er viktig for KrF at de rusavhengige får hjelp hos det best kvalifiserte fagpersonell. Vi mener rusavhengighet burde behandles mer som sykdom enn som kriminalitet. De rusavhengige trenger tilbud og muligheter utenfor ruslivet for å endre sine vaner. Dessverre mister mange unge flere muligheter i livet når de ikke lenger har prikkfri vandel. KrF vil derfor se på mulighetene for alternativ til straff for rusavhengige.»