Lier har valgt å bestå som egen kommune. Ikke størst, men stor nok.

Vår beliggenhet og vår evne til å bære utfordringene som venter oss i årene som kommer, er noe av begrunnelsen for Liers valg.

Dette valget er gjort selv om vi allerede nå vet - før Stortinget har fattet sin endelige beslutning – at kommunestrukturen rundt oss endres.

Dette vil ha direkte virkninger for oppgaveløsning og organisering av kommunens tjenestetilbud.

Uansett valg, det blir krevende og utfordrende tider i de kommende år for Liersamfunnet.

Gjennom samarbeid på kryss og tvers, mellom private og offentlige aktører, gjennom vårt rike organisasjonsliv og ved hjelp av utallige enkeltpersoner, er jeg sikker på at Lier vil fremstå mer oppegående og livskraftig til å møte fremtidige utfordringer.

Lier har sammen med sine naboer utviklet et tett interkommunalt samarbeid.

Sentrale kommunale kjerneoppgaver som vann, avløp, vei, brann og legevakt løses gjennom interkommunale selskaper.

Ny kommunestruktur kan rokke ved organiseringen. Lier vil være en aktiv pådriver for å sikre at ny organisering sikrer at tjenestene videreføres med høy kvalitet.

Året 2016 er historie. Lier kommune har en robust økonomi.

Våre økonomiske mål for 2016 er nådd. Driftsoverskuddet er større en forventet og vi har penger «på bok».

Dette skyldes ikke minst at vi har gode og stabile skatteytere og en lav arbeidsledighet.

Streng prioritering og god økonomisk kontroll er nøkkelord for at vi i årene som kommer kan beholde vår økonomiske frihet og gi innbyggerne et godt tilbud.

Vi møter utfordringer innen omsorg- og velferdstjenester.

I 2016 ble Fosshagen (fase 1) ferdigstilt og er blitt en pilot innen pasientsikkerhet.

Det arbeides videre med forprosjekt for videre utvidelser av tilbudet gjennom Fosshagen (fase2 og 3).

Liertun skal videreføres og ikke nedlegges, slik mange går rundt og tror.

Forebyggende arbeid er viktig. Derfor er Lier Frisklivsentral videreutviklet for å gi et enda bedre og variert tilbud.

Kommunen ruller nå ut Sunne og Aktive Liunger i skoler og barnehager. Dette er en modell for livsmestring med fokus på trivsel, bevegelsesglede og sunne matvaner.

Kvaliteten på våre tjenester skal møte brukernes behov.

Imidlertid opplever flere at nøkkelhullet for å komme inn på riktig tjenestenivå, kan synes trangt og byråkratisk.

Her må vi bli bedre og tilbakemelding om dette er avgjørende for at tjenestene kan dimensjoneres riktig.

Nytt sykehus på Brakerøya er nå på skinner. Områdereguleringen er på plass og finansiering synes sikret gjennom revidert nasjonalbudsjett som Stortinget vedtar i juni.

Sykehuset er et viktig lokomotiv for utvikling av St. Hallvards strand – også kalt Fjordbyen. Neste skritt er å sørge for tidsriktig infrastruktur i form av vei og bane, kanskje båt inn til området.

Liers utfordringer inn i en ny tid blir mange og varierte. Vi er godt rustet. Vi ser frem til å finne gode løsninger til det beste for liungene.