Du og jeg oppfordres til å leve klimavennlig. Det må vi også som kommune.

Mer klimavennlige bygg, gjenbruk av møbler og bruk av lavutslippsbiler i kommunens tjeneste er noen av grepene vi skal gjøre mer av i Lier.

Lier kommune har nylig vedtatt en egen energi- og klimaplan etter et godt arbeid i vårt miljøutvalg.

Arbeidet har vært preget av bred enighet om behovet for en egen klimaplan, og alle partier i utvalget har deltatt aktivt med ideer og løsninger.

Mål: Å være klimanøytrale i 2030

I planen setter vi som hovedmål for Liersamfunnet at vi skal være klimanøytrale i 2030.

Vår visjon er at Lier skal bli et lavenergi- og lavutslippssamfunn. Visjonen innebærer at alle må bidra med det de kan.

Et lavutslippssamfunn har bedre luft, mindre støy og en befolkning med bedre helse.

På denne måten er vår visjon om et lavenergi- og lavutslippssamfunn helt i tråd med vår visjon for Grønne Lier.

Vi har ren luft, ren jord og rent vann, et grønt landskap og et miljøbevisst næringsliv.

Ambisiøse mål for Fjordbyen

Vi som kommune må ta vår del av ansvaret og bruke de virkemidlene vi har i klimaarbeidet.

Hvor og hvordan vi bygger, og hvordan vi legger til rette for miljøvennlig transport i Liersamfunnet, er helt avgjørende.

Vi har satt oss ambisiøse miljø- og klimamål for realiseringen av Fjordbyen. Vi skal bygge en energi- og klimanøytral by, med smarte løsninger, der det er godt å leve.

Å gjøre de riktige valgene for utviklingen av Fjordbyen er en viktig del av hvordan Lier skal bli et lavenergi- og lavutslippssamfunn.

Fjordbyen alene vil ikke bygge lavutslippssamfunnet. Vi må gjøre klimakutt der vi selv kan bruke våre virkemidler. Samtidig må vi informere, oppfordre og engasjere innbyggere og næringsliv til klimainnsats.

Næringslivet er en del av løsningen

Vi gjør mye bra, og må bli enda smartere i det vi gjør. Både når det gjelder hvordan vi varmer opp boligene våre, hva slags transport vi velger og hvordan vi forbruker varer og tjenester.

Næringslivet er en del av løsningen for å få til dette. Vårt mål er å legge til rette for et framtidsretta næringsliv som bygger opp under en grønn og sunn livsstil, og et grønt og sunt næringsliv.

Ved å satse på kunnskap og miljøteknologi skal Lier lykkes med å etablere både grønne og lønnsomme arbeidsplasser.

Kommunen er også en store innkjøper, og vi skal bidra ved å etterspørre klimaeffektive løsninger i våre innkjøp. Vi vil for eksempel kreve klimagassregnskap fra leverandører som utfører transporttjenester for kommunen, der det er hensiktsmessig.

Enda bedre på kildesortering

Med kommunens nye klimaplan ønsker vi å videreføre arbeidet som allerede er satt i gang, og ta tak i nye tiltak. Vi har som nevnt fokus på tiltak for areal og transport.

I tillegg kan jeg nevne at vi vil tilrettelegge for flere energieffektive boliger i Lier, og samarbeide med RfD, vårt renovasjonsselskap, for at Liers innbyggere skal bli enda bedre på kildesortering.

Vi skal samarbeide med næringslivet om å redusere utslipp fra transport og etablere et forum for energi- og klimatiltak i landbruket.

Gjenbruk og redusert matsvinn

Kommunens egne virksomheter skal blant annet velge klimavennlige løsninger ved bygging og bruk av byggene våre, og vi skal legge enda mer til rette for flere lavutslippsbiler i tjenesten.

Videre vil vi bli flinkere til å gjenbruke møbler og utstyr, og se på tiltak for å redusere matsvinn i helsesektoren, som en stor sektor i kommunen.

Jeg oppfordrer innbyggere og næringsliv til å bli med. Planen med alle tiltak finner dere på våre hjemmesider. Lykke til!