LIER STASJON: Den løst sammensatte organisasjonen Lier stasjons venner har utfordret de politiske partiene til å svare på sju spørsmål om situasjonen for pendlerne som bruker Lier stasjon til og fra jobb.

Samtlige partier er blitt spurt - og alle har svart.

Nå kan du selv sjekke ut hva de ulike lokallagene mener når det gjelder situasjonen for togpendlerne, og hvilke tiltak de vil gå inn for.

Dette er spørsmålene fra Lier stasjons venner:

1. Parkeringsplassen ved Lier stasjon blir full kl. 8 til tross for ulike tiltak. Pendlere som sogner til Drammen og Brakerøya kjører til Lier fordi deres P-plasser blir fulle kl. 6.Togene har mer kapasitet, men bil er eneste adkomst alternativ fra Lierbyen,Kjellstad, Engersand osv. Vi foreslår å utvide parkeringen på Lier stasjon, men også øke kapasiteten på pendlerparkering generelt i vår region (Lier, Brakerøya, Drammen). Hva er deres forslag til tiltak?

2. Økt frekvens er nøkkelen til økt trafikk. Det er tog fra Lier stasjon inn mot Oslo hver halve time. Vi ønsker oss avganger fra Lier Stasjon hvert 20. minutt. Hva er deres forslag til tiltak?

3. Bussbillett gir ikke overgang tiltog. Buss til Lier stasjon og tog er to ulike billetter. Vi mener Buskerudbyen bør inngå i Ruter-systemet. Hva mener dere?

4. Billetter fra Lier er betydelig dyrere enn fra for eksempel. Asker og gir ikke overgang til T-bane/trikk/buss i Oslo. Dette kan løses ved at Buskerudbyen inngår i Ruter-systemet. Hva mener dere?

5. Det er i realiteten ikke matebusser til Lier stasjon. Buss + tog til Oslo fra for eksempel Lierbyen er dyrt/komplisert/tidkrevende. Vi ønsker oss matebusser til Lier stasjon i morgen- og ettermiddagsrush fra Haskoll/Lierbyen og Tranby/Reistad og Engersand/Gullaug. Hva mener dere?

6. Det er ingen direktetog til Kongsberg. Vil dere jobbe for at Togene mot Kongsberg burde stanser på Lier igjen?

7. Det er ingen direktetog til Gardermoen. Vil dere jobbe for at togene mot Eidsvoll stanser på Lier stasjon?

Dette svarte partiene:

Høyre:

1.Det er for liten parkeringskapasitet på alle stasjoner i vårt område (Gulskogen, Drammen, Brakerøya, Lier). Jernbaneverket (JBV) har vært lite villig til å ta tak i dette utover de tiltakene som nå er gjennomført. Skal man øke kapasiteten ved Lier Stasjon må man sannsynligvis bygge parkeringshus. Dette av hensyn til motfyllinger og vern om dyrkbar jord. JBV ser dette i sammenheng med sine egne planer om ny stasjon på Lierstranda med tilhørende kollektivknutepunkt.  Dette prosjektet avhenger av pågående revisjon av NTP som skal løpe fra 2017 til 2029. Lier er en aktiv pådriver.

2. Økt frekvens er knyttet til trafikkplanleggingen til NSB på strekningen Oslo - Kongsberg. Dagens kapasitet gjør nok dette vanskelig, men når dobbeltsporet til Hokksund står ferdig burde det være muligheter.

3. Det arbeides gjennom Buskerudbyen med en tilknytning mellom NSB, Braker og Ruter. Dette har en prislapp på ca 50 millioner kroner, og Fylkeskommunen har så langt ikke vært villig til å prioritere tiltaket. Lier har påpekt dette behovet hver gang vi har mulighet.

4. Se svar på punkt 3.

5. Her har Braker gjort noen forsøk med matebusser til Lier Stasjon i ytre Lier, men dette var lite vellykket. Områdene nord for Lyngåskrysset og Tranby benytter i stor grad Asker som sitt kollektivknutepunkt og har i dag gode forbindelser til Asker. 71-bussen fra Drammen til Asker over Tranby har 15 minutters frekvens store deler av dagen. Lier forsøker stadig å påvirke tilbudet, men har liten gjennomslagskraft når tilbudene i liten grad benyttes.

6. Se svar punkt 2. Til orientering er det kun 1 prosent av de som pendler ut av kommunen som arbeider i Kongsberg.

7. Se svar punkt 2.
 

Ap:

1. Lier Arbeiderparti har arbeidet for de utvidelsene som har skjedd, inkludert sykkelparkeringene, og vil fortsatt arbeide aktivt for å bedre parkeringsmulighetene. Siden det er dyrket mark rundt Lier stasjon er dette utfordrende, men ikke uløsbart.

I den siste tiden har vi også mottatt meldinger om at det er mange som kunne tatt toget fra Drammen, Gulskogen, Brakerøya og Spikkestad som også nå tar toget fra Lier. For å løse parkeringsutfordringene ved Lier stasjon må det også lages flere parkeringsplasser ved disse stasjonene. Dette vil vi arbeide for via våre politiske venner i Drammen og Røyken kommune. Dette gjelder for øvrig også pendlerparkeringer knyttet til bussholdeplasser.

El-sykkel ser ut til å få gjennombrudd som transportmiddel. Derfor bør el-sykkelparkering inngå i utvidelse av parkeringsplasser når returpunktet legges ned.

2. Økt frekvens er helt nødvendig i dagens arbeids- og fritidshverdag, både når det gjelder jobb og oppfølging av barn og fritidsaktiviteter. Lier Arbeiderparti har tidligere arbeidet politisk for en ny tunnel, både av sikkerhetsgrunner og for å kunne kjøre flere tog. Dette arbeidet vil vi fortsette.

Videre vil vi arbeide for at togstoppene til Gardermoen vil bli gjenopprettet. Å reise direkte til Gardermoen fra Lier er viktig for både for jobbreiser og fritidsreiser. Lier Arbeiderparti vil derfor arbeide for at togene fra Kongsberg til Eidsvoll igjen får stopp ved Lier stasjon.

3. Lier Arbeiderparti har i mange år arbeidet for at Buskerud skal bli en del av Ruter-systemet. Det er helt forkastelig at en billett fra Asker er så mye billigere enn en billett fra Lier stasjon. For dem som i dag må ha overgang til trikk, bane eller buss i Oslo, er dette en meget stor kostnad. En av grunnene til billigere billetter fra Asker er at Bompengeringen også subsidierer kollektivtrafikken.

4. Når det gjelder billettpris til Oslo, så har vi kommentert det i punkt 3.

5. For øvrig mener vi at det bør være mulig å reise kollektivt fra blant annet Engersand, Gullaug, Reistad, Lierskogen, Lierstranda, Vitbank, Moserud og Kjellstad. Eventuelle minibusser vil også avhjelpe trykket på parkeringsplasser. Lokale bussruter bør legges slik at de går innom pendlerparkeringsplasser.

6. Kongsberg er en viktig arbeidsplass for mange liunger og gjeninnføring av togstopp for Kongsberg-Eidsvoll toget vil gi bedre muligheter. Se også pkt. 2.

7. Se pkt. 2.
 

FrP:

Lier Stasjon er svært viktig i transporten til og fra Lier kommune. Togfrekvensen til Oslo står ikke i forhold til befolkningstallet i Lier. Økt frekvens av tog til Oslo er viktig for Lier FRP.

For at Lier stasjon skal være et verdig tilbud til de reisende må parkeringstilbudet utvides og forbedres. Dersom en slik utvidelse ikke lar seg gjøre i nærområdene, må tilbringertjeneste med buss fra for eksempel Lierbyen og Tranby etableres. Dette har vi foreslått som en del av Buskerudbyen, men forslaget har ikke nådd frem.

Ordinær rutebuss Drammen-Tranby om Reistad bør kjøre innom Lier Stasjon.  

Det er uholdbart at det ikke går tog fra Lier til Kongsberg; Kongsberg er en betydelig industriby hvor mange liunger arbeider. Lier FRP vil jobbe for å få på plass disse togene. Fjerningen av disse avgangene er et eksempel på de konkrete virkningene av Buskerudby samarbeidet.

Vi er i 2015 og det fremstår som merkelig at det ikke er mulig med en samkjøring mellom buss og tog på tvers av fylkesgrensene. Lier FRP vil arbeide for bedre samordning av de ulike tiltakene og tilbudene innen samferdselssektoren. Lokallaget vil påvirke sentrale myndigheter, slik det ble gjort i forbindelse med plassering av bomstasjonen ved Lahell-dammen.  

Etter Lier FRPs oppfatning er Buskerudbyen pr. august 2015 en del av samferdselsproblemet i Nedre Buskerud. Et grunnleggende premiss for all samferdselspolitikk må etter vår oppfatning være å gjøre det enklere med jobbreiser og andre nødvendige daglige reiser. Dette premisset mangler i Buskerubyen. Det er videre slik at Liers fordeler ved samarbeidet ikke står i forhold til de ulempene, eks redusert togfrekvenser, og kostnadene det påfører kommunen.

Lier FRP advarer mot for sterkt oppmerksomhet på Fjordbyen og Buskerudbyens langsiktige planer. Det er pr. august 2015 en rekke samferdselsproblemer som må løses. En henvisning til at det kommer en fin stasjon i tilknytning til en eventuell Fjordby og et mulig sykehus er ikke tilstrekkelig.
 

KrF:

1. Lier KrF har i mange år arbeidet for å bedre kapasiteten på Lier stasjon. Mye bedre er det blitt de siste årene. Det siste tilskuddet er de gratis plassene ved snu-hammeren i Tuverudsveien. KrF vil arbeide for at når miljøstasjonen blir fjernet, blir dette området også gjort tilgjengelig for flere parkeringsplasser. Partiene har også drøftet løsning med parkeringshus, men vi har ikke fått Jernbaneverket med på denne løsningen pga vanskelige grunnforhold i området.

2. Jo oftere togene går, jo flere mennesker setter fra seg bilen og kjører når de skal til Oslo. KrF vil arbeide for at toget som går til Gardermoen (Kongsbergtoget) vil ta med passasjerer til og fra Lier stasjon.

3. Vi ønsker også i årene som kommer å arbeide for å bli tilknyttet til Ruter i Oslo/Akerhus. Det har vært gjort henvendelser som til nå ikke har ført frem. I tillegg vil vi arbeide for et billettsystem med frivillig valg av tog eller buss om du har et månedskort. KrF tror at flere vil benytte offentlige tilbud om billettsystemene er samkjørt. Dette er en utfordring som kanskje enklere lar seg løse med større enheter, jf. Kommunereformen som kommer i 2017.

4. Dette kan som dere antyder løses med avtale mellom Buskerudbyen og Ruter (Oslo/Akershus), men det har ikke ført frem enda. Saken tas opp med jevne mellomrom. Urimelig at vi så mange år etter bygging av tunnelen skal betale gebyr for denne.

5. Dette spørsmålet har også vært drøftet, men KrF vil jobbe videre med saken i årene som kommer. Matebusser vil avlaste behovet for utbygging av parkeringsplasser på dyrket mark og det ser KrF på som svært vanskelig.

6. Se svar over.

7. Se svar over.
 

Venstre:

1. Dagens parkeringsplass har plass til vel 270 biler. Venstre ønsker ikke å utvide parkeringsplassen rundt Lier stasjon ytterligere. Forskning sier at tilrettelegger man for bil, så blir det flere biler. Å spise opp dyrkbar mark langs jernbanelinjene for å gjøre plass til p-plasser er uaktuelt for oss.

Venstre ønsker etterhvert å endre noen av p-plassene til el-biler, noe det i dag ikke finnes plass til. Venstre mener at folk ikke skal trenge bil for å komme seg til stasjonen. Derfor mener vi at fremtidig vekst av pendlere må håndteres av økt antall syklister og matebusser (se pkt. 5).

2. Økt frekvens av avganger fra Lier stasjon synes ikke mulig før dobbeltspor til Hokksund er på plass, dessverre. Avganger hvert 20. minutt er en realistisk målsetting. Dobbeltspor på strekningen Drammen - Hokksund har, etter forslag fra Venstre/Abid Q. Raja i mai 2015, fått status som forsert prosjekt innunder Buskerud bypakke 2. Venstres innstilling var å ferdigstille strekningen innen 2018, men vi avventer fortsatt regjeringens svar på dette.

3. #Ruter sitt samarbeid med NSB i Akershus og Oslo er et eksempel til etterfølgelse. #Ruter betaler en raus sum med penger for denne ordningen. Brakar har til nå ikke klart å komme til enighet med NSB. Nå er det ansatt ny leder i selskapet (Brakar) og Venstre ser med optimisme på fremtidige muligheter her. Det ER mulig.

(Venstre har programfestet å se på hele organiseringen av Brakar. Som et eksempel kan vi nevne at Ruter i dag jobber med rutetilbudet til Hurumhalvøya for perioden fram til 2019. Brakar har ennå ikke forelagt rutetilbudet for 2016.)

4. Billettprisene til #Ruter er i stor grad finansiert av bompengeringen i Akershus og Oslo. Røyken, Lier og Hurum utgjør Vestviken, og det har vært diskutert å innlemme deler eller hele Vestviken i Rute, men det forutsetter bomfinansiering.

Skal vi i Buskerudbyen oppleve en merkbar nedgang i billettpriser på kollektivtrafikk, må vi godta flere bomringer. Venstre stiller seg positive til å finansiere et bedre kollektivtilbud med bompengeordninger.

5. Venstre i Lier og Buskerud ønsker en forsøksordning med matebuss i nedre del av Lier (dvs. fra Lierbyen). Både for å kartlegge behov, og for å måle interesse. Vi ser det som sannsynlig at denneordningen primært er operativ morgen og ettermiddag. Dette kan effektivt være med på å begrense biltrafikken, og gjøre tog til et allment alternativ for folk som bor i Lier, og pendler til Lier.

Lier Venstre har ideer til mulige matebussruter, og mener ordningen bør inngå som en del av billettprisen på for eksempel månedskort på tog.

6. Her må dobbeltspor til Kongsberg på plass før det er mulig å gjøre endringer på rutetilbudet, dessverre.

7. Dagens ordning med halvtimesavganger fra Lier til Drammen eller Oslo S, med togbytte, mener Venstre er godt nok. Venstre er svært fornøyd med at Flytoget har fått Drammen som endestasjon i motsetning til tidligere løsning med Asker.

(Når Lierstranda stasjon i framtiden blir etablert, og Lier og Brakerøya stasjon sammen danner en hovedbanestasjon, så vil alle tog stoppe her, inkludert Flytoget. Matebusser fra Gullaug, Tuverud osv. vil da være en naturlig del av transportløsningen.)
 

Sp:

1. Lier SP ønsker å finne løsninger for å utbedre og øke antall parkeringsplasser ved Lier stasjon. Dette må ses i sammenheng med svaret vårt i spørsmål 5, som kan redusere behovet for parkeringsplasser ved stasjonen.

Det er vesentlig at en kommer seg til kollektivsystemene og kan sette fra seg bilen der. Derfor er det viktig å øke antallet pendlerparkeringsplasser. Dette vil Lier SP jobbe for. 

2. Lier SP er enig i at en hyppig frekvens er vesentlig for å gjøre det mer attraktivt å ta toget til jobben. Lier SP mener at hyppigere avganger må til. Etter min kunnskap er det ikke antall tog gjennom Lieråsen som er problemet. Problemet ligger mellom Lysaker og Asker. Når nytt spor fra Lysaker over Høvik til Sandvika er ferdigstilt vil kapasiteten øke.

Forslag til tiltak: Kapasiteten benyttes på strekningene hvor passasjergrunnlageter størst. Det er i dag på tog, som går gjennom Lieråsen. Lier SP vil derfor jobbe for et økt antall avganger. Dette er mulig.

3. Lier SP mener at Buskerudbyen bør inngå i Rutersystemet. Vi har vært en aktiv pådriver for dette.

4. Se punkt tre.

5. Lier SP mener at Lierstasjon skal være enkelt å bruke. Lier SP mener at det derfor er viktig å få til et godt matebussystem. Hvor linjene bør gå vil vi ikke nå spesifisere, da vi ikke har gått inn i den problemstillingen. Dette vil også lette på parkeringstrykket; se punkt to.

6. Lier SP mener at tog skal være en enkel og god pendlermulighet, også for de som jobber på Kongsberg.

7. Lier SP er for direktetog til Gardermoen.
 

SV:

Vi i Lier SV støtter alle deres forslag til tiltak. SV er jo et kollektivparti. Vi vil ha mest mulig transport og reising på bane og buss.

Når det gjelder pendlerparkeringen er vi opptatt av at det ikke skal tas mer dyrka mark til dette. Vi ønsker derfor at det skal bygges et parkeringshus.

Vi er også opptatt av sikker godt opplyst sykkelparkering.

Det er et problem for oss i store deler av Lier at det ikke går matebuss til Lier stasjon. Dette må vi jobbe med i tiden som kommer.

Vi jobber med disse sakene lokalt, regionalt og nasjonalt. Noe som er viktig, da mange av problemene dere tar tak i ikke kan løses bare av lokalpolitikere.
 

Miljøpartiet De Grønne:

1. Vi tror parkeringshus kan være en god løsning, da vi ikke vil ta mer dyrkbar mark til parkeringsplasser. Vi ønsker også å gi plass til el-biler og syklister. Dessuten vil vi arbeide for matebusser til Lier stasjon.

2. Togavgang hvert 20. minutt bør være målet.

3. #Ruter sitt samarbeid med NSB i Akershus og Oslo er en veldig bra ordning. Brakar må kunne få til et tilsvarende samarbeid med NSB.

4. Billettprisene til #Ruter er i stor grad finansiert av bompengeringen i Akershus og Oslo. Røyken, Lier og Hurum utgjør Vestviken, og det har vært diskutert å innlemme deler eller hele Vestviken i Ruter, men det forutsetter bompengefinansiering. Skal vi i Buskerudbyen få til en betydelig nedgang i billettprisene, må vi akseptere flere bomringer.

5. Matebusser til Lier stasjon i morgen- og ettermiddagsrushet kan være en god løsning. Matebussordningen bør inngå som en del av billettprisen på månedskort på tog.

6. Ja. Dobbeltspor til Kongsberg vil gjøre det mulig å gjøre endringer på rutetilbudet.

7. Ja, vi vil jobbe for at togene mot Eidsvoll stanser på Lier stasjon.