Arealplanen for Lier ble vedtatt 18.6. Nok en gang vedtatt ikommunestyremøte 5.9.2019 og ligger til grunn for hvordan vi skal bruke de ulike områdene i Lier.

Arealplanen er et rettslig bindende dokument. Omkampen om kommunens arealplan stod sist ved kommunestyrets 2. gangs behandling av planstrategien 2020-2023 i kommunestyremøte 1.12.2020.Verken under 1. eller 2. gangsbehandlingen valgte noen av kommunestyrets partier å fremme forslag om ny arealplanrullering.

Et enstemmig Kommunestyre i sak 148/2020 Planstrategi, vedtok følgende: Punkt 2: Kommuneplanens samfunnsdel (2019 – 2028) og kommuneplanens arealdel (2019 – 2028) videreføres i inneværende kommunestyreperiode.

Lier Sp tar ikke omkamp på egne vedtak. Vi respekterer beslutninger fattet i kommunestyret, om det ikke har kommet helt nye og graverende momenter i en sak eller kommunestyrets sammensetning er endret.

Når Lier Sp valgte å legge inn en protokolltilførsel i utvalget for Plan og Miljø, i saken om førstegangsbehandling av detaljregulering av Haugerudbråtan, ønsket Camilla Celius å poengtere at hun lyttet til publikum og noen av forslagene som kom over bordet.

Protokolltilførselen ble kanskje noe upresist formulert, men den skal leveres før møtets slutt og skrives samtidig som man deltar i krevende debatter i de øvrige sakene. Det er derfor vi har publikums spørrekvarter, høringsrunder og politiske prosesser.

Lier Senterpartiet stiller ikke spørsmål til benyttelsen av området, men valgte å sende et signal om at vi forstår problemstillingen til naboene og ønsket å ta dette med oss videre inn i 2. gangsbehandling.

Vi oppfordrer alle til å komme med godt innspill og tilbakemeldinger i forhold til byggesaken.

Les også

Avslører manglende tillit til eget politisk system