I Grønne Lier, kåret til tiårets friluftslivskommune, har vi mange vann og vassdrag som er viktige for rekreasjon, fiske og jordvanningsvann for landbruket.

Derfor har Lier kommune i mange år gjennomført omfattende vannprøvetaking.

I det siste har vannkvaliteten i Damtjern fått mye oppmerksomhet.

Jeg skjønner godt at både folkevalgte og innbyggere er opptatt av våre vann og vassdrag, og jeg mener det er viktig at vi alle sitter med samme og riktig faktainformasjon.

Heldigvis har vi god dokumentasjon, og et godt samarbeid mellom kommunens og Fylkesmannens fagfolk, også når det gjelder Damtjern.

Damtjern er ypperlig for bading for alle ved at det fins både plenarealer, svaberg, sandstrender, badeflåte, toaletter og rullestolrampe.

Resultatene viser som regel god og trygg badevannskvalitet.

De siste årene har det kun én gang i 2016 vært høyere bakterienivå enn ønskelig, og dette skyldtes trolig ekskrementer fra fuglene i området.

Park og idrett rydder søppel og vasker toalettene stort sett hver dag i høysesongen, og de rykker raskt ut hvis de får beskjed om at det er behov for ekstra rydding.

Damtjern er også et flott utgangspunkt for turer.

Området har et rikt planteliv som følge av kalk- og mineralrik berggrunn.

I tillegg er granittklippene på vestsiden av tjernet populære for sportsklatrere.

Det er fritt fiske i Damtjern, med mange ulike fiskearter.

Les også

Damtjern på dagsordenen

 

Sommeren 2007 ble det dokumentert flere episoder med fiskedød i Damtjern, sannsynligvis som følge av tilsig av sprengstoffrester fra byggingen av Lier Motorsportklubb sin bane i Leirdalen.

Dette ble starten på et omfattende samarbeid mellom kommunen, Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet, og virksomhetene i området.

Det ble igangsatt tiltak, og resultatene viser at nitrogenkonsentrasjonen både fra Leirdalen og fra utløpet av Damtjern stabiliserer seg på et lavere nivå i 2010.

Vi har ingen observasjoner av episodisk fiskedød etter dette.

I Lier kommune er vi heller ikke kjent med målinger som viser noen urovekkende økning av nitrogen i vannet, og vi vet dessverre ikke hvor Drammens Sportsfiskere får disse opplysningene fra.

Vannprøvene viser imidlertid at det fortsatt tilføres mer nitrogenforbindelser enn fra uberørt skog til bekken som renner gjennom området.

Les også

Bestemmes Damtjerns framtid ut fra manglende ansvar?

 

I reguleringsplanene for de nye utbyggingsområdene har kommunen stilt krav om tiltak for å redusere utslippene til Damtjern.

Til vår glede har tiltakene som er i gang virket enda bedre enn kommunens fagfolk hadde forventet, og tilsvarende tiltak kommer på nye områder.

Fylkesmannens og kommunens fagfolk har dessuten gjennomgått all relevant internasjonal forskning for å vurdere om nitrogenkonsentrasjonene i Damtjern og tilførselsbekken kan være farlig for dyrelivet der.

Fylkesmannen mener det er grunn til å gjennomføre en nærmere undersøkelse av fisk og bunndyr i Gjellebekken.

Som ordfører er jeg opptatt av at vi skal være en god kommune både for dem som skal bruke vassdragene våre til rekreasjon, og for dem som skal drive næring her.

Les også

Nå er det på tide å bruke muskler

 

Derfor bør vi bygge beslutningene våre på god faglig dokumentasjon, og vi må følge forurensningsregelverket slik det er gitt i lover og forskrifter.

Lier kommune er også glad for det store engasjementet rundt Damtjern, og ønsker en god dialog med alle berørte parter.

På denne bakgrunn arrangerer vi dialogmøte i slutten av september, og håper på deltakelse fra både politikere, fiske- og friluftsinteressene, virksomheter, utbyggere og forurensningsmyndighetene.