Takk for viktig lederartikkel om Damtjern 4.8.2017.

Det er nok slik at Damtjern bare er termometeret for hvordan det står til med Lier Kommunes evne til å ta vare på miljø, vannkvalitet, kulturminner, friluftsinteresser og folks bomiljø.

Som politikere er vi vant til å få til ting i prosesser hvor kompromisser og samarbeid blir hovedingredienser og hvor grensesetting og absolutter blir fremmedord.

Det er også slik at det politiske flertallet i Lier prioriterer næringsdrivende og næringsliv fremfor «grønne Lier» som er et relativt uforpliktende stempel i landbrukskommunen Lier.

Les også

Damtjern på dagsordenen

 

«Ansvarspulverisering»

Dette fenomenet som redaktøren fremstiller her er en korrekt gjenfortelling, om ikke uttømmende, av en nå minst 10 år gammel historie om faresignaler som av kommunen blir «ansvarspulverisert» over til fylkesmannen, som i hvert fall i denne saken har hatt ubegrenset tillit og tålmodighet med et pukkverk som er hovedkilden til nitrogenutslippene og som stadig har forslag til nye tiltak som ikke virker.

På toppen av dette kommer tiltakene helt inntil markagrensa som ligger så fristende nær en motorvei at næringsliv og næringsdrivende og grunneiere selvfølgelig ønsker å utvikle disse områdene til noe som kan gi raske og mellomraske gevinster.

Les også

Bestemmes Damtjerns framtid ut fra manglende ansvar?

 

Må vise muskler

Dette er vi politikere ikke gode til å sette grenser for selv om kanskje et flertall av oss faktisk ønsker å bidra til at marka, Damtjern, Fosskollen, Gjellebekk naturreservat, kulturminnene Gjellebekk Skanser og boområdene inntil pukkverket og motorveien på Tranby og Lierskogen bevares til beste for innbyggerne våre, og ikke bare næringslivsaktørene.

Da krever nok dette at vi politikere bruker musklene som velgerne har utrustet oss med og sier at nok er nok.

Nå må mennesker, natur, flora og fauna og minnesmerker få prioritet fremfor kortsiktige fortjeneste og næringsutvikling som ikke er i flertallets interesse.

Det er faktisk derfor vi har et demokrati hvor hver stemme teller likt og hvor stemmemakta ikke går til de som skriker høyest, har den feteste lommeboka, den flinkeste advokaten eller de mektigste vennene.

 

Buffersoner

Når redaktøren roper på brutale tiltak, går jeg ut ifra at det politiske Lier forstår at dette betyr at pukkverkskonsesjonen bringes til opphør, at områdene som er under press mellom næringsområdene og marka får opprettholdt allerede etablert vernestatus og blir beskyttet i den fremtidige kommuneplan som nå skal utarbeides og vedtas.

Det må også i de områdene som er under utbygging lages buffersoner og gode trafikale løsninger som sikrer myke trafikanter, bomiljø og vilt dyreliv beskyttelse mot trafikk, forurensning og støy.

 

Merkelappen «grønne Lier»

Liers 49 kommunestyrerepresentanter har plikt og rett til å sette makt bak dette i utarbeidelse og vedtak om ny kommuneplan som nå er under utarbeidelse.

Hvis Lierskogens og Tranbys befolkning skal respekteres og hvis merkelappen «grønne Lier» skal opprettholde meningsinnholdet.