I kommunestyret tirsdag 10. oktober ble det gitt tillatelse til permanent fjerning av 43 mål skog innenfor markagrensa, for å slippe til enda mer hest i Lier.

Det var en sjeldent kunnskapsløs debatt i kommunestyret, med unntak av Janicke Karin Solheims innlegg.

Debatten kan sees på kommunens nettsider.

Det ble blant annet hevdet av Frp at fordi skogen allerede er avvirket representerer den ikke lenger et vern mot degradering av jordsmonnet.

Selvfølgelig skal skog hogges, og like selvfølgelig er det et feltsjikt med lyng og urter og gress som beskytter jordsmonnet mens ny skog vokser opp.

I Amazonas derimot oppstår ofte uopprettelig skade ved hogst, men heldigvis ikke her i våre nordlige skoger. Hvilken klimasone tror Frp at vi er i?

Toppen av kunnskapsløshet kom kanskje fra selveste rådmannen, som ga De Grønne det glatte lag ved å hevde at et avslag på nydyrking ut fra naturmangfoldlov og markalov ville erklæres ugyldig. Bare jordloven kan gi avslag på nydyrking, mente hun.

Skjønner hun ikke at naturmangfoldet og friluftslivsinteressene blir berørt når man permanent fjerner skog? I det minste burde vel styrken i disse lovene prøves?

Lier har vært styrt av Høyre lenge, og ansvaret for omformingen av Gjellebekk/Tranby/Lierskogen i retning av å bli en pengemaskin uten naturkvaliteter hviler i stor grad på deres skuldre.

Høyre har tillatt nedbygging av dyrket mark til bolig og industri også her, og det blir derfor god Høyre-logikk å spise seg innover i Kjekstadmarka.

Business as usual. Nok en gang ble altså elgen salderingspost i lierpolitikken.

Det virker også som klimaforliket i Stortinget er ukjent for kommunestyret. Et stort flertall i Stortinget ønsker å utrede et forbud mot oppdyrking av myr fordi det innebærer store klimautslipp.

Har noen i det hele tatt vurdert om dette flate området mot Småvanna er myr?

Kommunestyre og rådmann; våkn opp!