Vedtaket om utbygging av Ringveien 2-tomta bør omgjøres hvis funn av kulturminner bekreftes å være deler av Gjellebekk skanseverk.

Nedre Hennummarka nabolagsgruppe har i sitt høringsnotat vedrørende utbyggingsplan for Ringveien 2 begrunnet sitt krav om tilbakeføring av planområdet til LNF-område med følgende:

– Kompensasjon for bortfall av en vesentlig del av beboernes turområde ved at del av Høgda skal bygges ut til industri.

– Behov for å beholde buffersone mellom boligområdet og tung, forurensende industri (stor produksjon av pukk og betong, asfaltverk og betongpelefabrikk).

– Bevaring av kulturminner som kan knyttes til Gjellebekk skanseverk.

Les også

Gjellebekk skanseverk – også på Ringveien 2-tomta?

 

"Av nasjonal betydning"

Etter at det er gjort funn på tomta som tyder på at rester av Gjellebekk skanseverk også finnes her, har fylkesarkeologen uttalt:

"Vi mener at skansen er av stor nasjonal betydning og at kulturmiljøet har svært høy verdi. Vi mener det er viktig at man i størst mulig grad forsøker bevare et helhetlig skanseanlegg og kulturmiljø."

Og videre:

"Det er viktig at skansen skal kunne oppleves som et mest mulig helhetlig anlegg uten for mange moderne innslag som kan forstyrre opplevelsen av kulturminnet".

 

Mulig nytt funnsted

Etter at kommunestyret vedtok at ytterligere undersøkelser må gjøres, har nabogruppen fortsatt sitt arbeid med kartlegging av kulturminner på tomta.

GPS-posisjoner for de enkelte funnsteder er plottet inn på kart og sendt til fylkesarkeologen.

Det er også observert et nytt mulig funnsted. Dette er lokalisert på høydedraget i sørvestre hjørne av planområdet.

Her ligger et flatt platå med fallende terreng mot Gjellebekk og Kongeveien i sørøst. På østre kant av platået kan ses en oppbygget dobbel struktur.

 

Stanset svenskene ved Gjellebekk

Da Karl XII overraskende angrep Norge i 1716 var halvparten av den norske hær engasjert i forsvaret av Danmark.

Norge var i en kritisk situasjon, og til slutt var det hele avhengig av om Gjellebekk skanse kunne holdes.

Her ble svenskene stoppet, og herfra ble de hæravdelinger sendt ut som slo tilbake svenskene ved Norderhov og Nordkleiva på Krokskogen.

Befolkningen i Lier var i tillegg til deltakelsen i selve hæren engasjert i forsyningstjeneste og forsvar av bygdeveier og skogstier.

Vi kan også anta at folk fra Liers bygder har vært med på selve byggingen av det forsvarsverk som fikk så avgjørende betydning for Norges videre historie.

Ny kunnskap om skanseverkets størrelse indikerer at deler av anlegget i nordøst kan være tapt i forbindelse med pukkverkets og pelefabrikkens utvidelse vestover.

Videre kan det dokumenteres at en murstruktur, som kan ha vært del av vestre skanselinje, er ødelagt i forbindelse med utfylling av Kværnertomta.

Men nå vet vi mer og bør ikke med åpne øyne fortsette å ødelegge disse verdifulle kulturminnene.

 

En berikelse for nærmiljøet

Ringveien 2-tomta ligger nær bebyggelsen, og eventuelle funn av skanseverket her vil bli en berikelse for nærmiljøet.

Det blir et spennende turområde og en kompensasjon for bortfall av det tidligere turområde på Kværnertomta.

For befolkningen her handler det i tillegg om å bevare buffersonen mot tungindustrien.

Denne industrien har fått et langt større omfang enn det som var påtenkt den gang Ringveien 2 ble regulert til industri.

Hvis de undersøkelser som nå skal gjøres bekrefter at de mange funnsteder som er observert på Ringveien 2 inneholder deler av Gjellebekk skanseverk, bør vedtak om utbygging omgjøres.