Ved kommunevalget i 2015 fikk vi, Miljøpartiet De Grønne, for første gang i historien representanter i kommunestyret i Lier.

I disse to årene har vi dessverre sett politikerne både på Høyre- og Venstrefløy, både lokalt og nasjonalt, nedprioritere natur og miljø i en grad vi ikke trodde var mulig.

Eksemplene på uforstanden er mange og urovekkende.

Høsten 2015 engasjerte vi oss først mot massiv næringsutbygging på Kværner-tomten, midt i et område med unik og spesielt verneverdig natur og kultur.

Når arealutnyttelsen i tillegg tynes til hele 80 prosent BYA, ignoreres hensynet til både verneverdige områder og naboer.

Økt arealutnyttelse fører uunngåelig til økte utfordringer angående støy, trafikk, utsikt, opplevelsen av kulturminner og rekreasjonsområdet, og negative konsekvenser for naturen.

Likevel fikk dette forslaget støtte fra alle partier, unntatt Miljøpartiet De Grønne.

Les også

Arealnyttelsen må holdes nede på Kværner-tomta

 

Når det nå planlegges tilsvarende næringsutbygging på skogstomten Ringveien 2, vis-à-vis Kværner-tomten og de samme innbyggerne i Larsehagan og Svenskerud, er dette alarmerende.

Vi, Miljøpartiet De Grønne, har prøvd å få tilbakeført denne tomten til LNF-område fordi en rekke natur- og miljøfaglige forhold tilsier dette, i tillegg til nye arkeologiske og verneverdige funn, og fordi naboene sårt trenger skogstomten som buffersone mot pukkverk, asfaltproduksjon og annen tungindustri.

Dessverre har ingen partier støttet oss i dette, heller ikke Venstre eller SV som kaller seg miljøpartier. Denne gangen kan ikke politikerne unnskylde seg med at de har «sovet i timen». De vet hva de gjør.

Les også

Ringveien 2-vedtaket bør omgjøres

 

Vi har gjentatte ganger satt søkelys på Damtjern og det tilhørende bekkefeltet, da forurensningen her har vært foruroligende høy.

En av bekkene som ligger ved Ringveien 2-tomten har svært dårlig økologisk tilstand, og risiko for at miljømål innen 2021 ikke vil kunne nås bemerkes spesielt i ROS-analysen.

Dessuten er det stor fare for ytterligere og akutt forurensing grunnet avrenning til bekkefar ved eventuell tomteutsprengning og planering på Ringveien 2.

På grunn vesentlige høydeforskjeller; 20 m, vil næringsetablering innebære mye utsprengning og stor masseforflytning.

 

Det ser dessverre ut til at politikerne mangler evne til å se sammenhenger, helhet og langsiktige konsekvenser.

Vi mener det er politikernes ansvar å tilrettelegge Liersamfunnet slik at innbyggerne trives.

Derfor foreslo vi blant annet følgende ved behandling av planprogram for Kommuneplan 2017 – 28, angående «Boligområder»:

"Naturområder (LNF) som omkranser boområdene må sikres for å ivareta og også legge til rette for et fremtidig attraktivt bomiljø; med buffersoner og forsvarlig forvaltning av stedlige natur-/grøntarealer."

Forslaget vårt ble imidlertid nedstemt av alle partiene bortsett fra SV. Derfor forsøkte vi oss igjen i kommunestyret, men med en ordlyd vi tenkte alle kunne være enige i:

"Det skal legges stor vekt på at en ved en gjennomtenkt arealplanlegging unngår at miljøbelastende nærings- og industriutvikling lokaliseres til områder med boliger."

Stor var vår forbauselse da også dette forslaget falt, fordi både Høyre, Frp, KrF og Venstre stemte mot!

Det er oppsiktsvekkende at både H, Frp, KrF og V setter miljøbelastende næringsutvikling foran innbyggernes trivsel og helse!

 

Det aller viktigste for oss, Miljøpartiet De Grønne, er å arbeide for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

Vi mener vi trenger et paradigmeskifte bygget på solidaritet.

Derfor fremmer vi en politikk som er solidarisk og god for både mennesker, dyr og natur.

Forskjellen på Miljøpartiet De Grønne og de andre partiene er at vi setter klima og miljø aller øverst og prioriterer dette, fordi vi mener det er essensielt viktig, og det haster.

Klimaansvaret vi er nødt til å ta er fundamentalt viktig, både for Norge og globalt.

Klimaendringer og klimakrise fører til klimaflyktninger.

Klimaansvaret handler først og fremst om solidaritet.

Vi har utviklet vår del av verden på bekostning av andre deler av verden, og det ansvaret må vi ta.

Avstanden mellom det Norge er nødt til å gjøre og det vi gjør er for stort.

Vi mener at både høyresiden og venstresiden har utdaterte ideologier, og at de ikke tar inn over seg alvoret i klimakrisen.

Vi hører stadig at de sier: "Miljø er viktig, MEN ..."

Dette viser at miljøpolitikken nedprioriteres til fordel for andre ting.

 

Både borgerlige og sosialistiske regjeringer i Norge har bidratt til økte utslipp.

Samtidig ser vi at utslippene har minsket i land der miljøbevegelsen og miljøpartiene står sterkere.

Fagfolk gir oss maks fire år for å unngå en irreversibel og katastrofal utvikling.

Les også

Hvem skal tilgi oss? Hvem skal tilgi meg?

 

Vi har forpliktet oss gjennom Parisavtalen til å kutte CO2-utslipp, men statsbudsjettet viser at vi ikke vil kunne komme i nærheten av nå målene.

Regjeringen ignorerer en helt nødvendig miljøpolitikk.

Den går for ny oljeutvinning i Nord-Norge og ignorerer dermed den absolutt viktigste utfordringen.

Når Norge satser på olje- og gassindustrien, som regjeringen fremdeles gjør og med støtte fra AP og andre partier, satses det på et produkt som ingen vil kjøpe i fremtiden.

Det vil derfor også lønne seg å satse på alternative energikilder og alternativ industri. Der er både et bærekraftig og trygt valg.

Nå er det stortingsvalg og vi trenger flere Grønne politikere på Stortinget. Stem grønt!