Det planlegges gigantutbygging i Sørumåsen. I tillegg er det planer om å bygge ut for 10.000 mennesker på Gullaugodden og 20.000 i Fjordbyen, som vil innebære mer enn en fordobling av innbyggerantallet.

Vi trenger ikke flere gigantprosjekter. Nå må vi heller verne om «Grønne Lier»!

Grunneierne legger opp til en utbygging av Sørumåsen som vil gå hele 900 mål inn i markagrensen. Dette er forkastelig.

Vi må heller bevare Sørumåsen med den gamle jernbanelinjen og stiene opp mot Skapertjern som rekreasjonsområde for Ytre Lier, og som bymark for den nye Fjordbyen.

Mange bruker Sørumåsen som rekreasjonsområde daglig, og det gir dem mange gode og helsebringende naturopplevelser.

Ønsket om å bygge boliger i Sørumåsen er forståelig, men det omfanget grunneierne planlegger; helt ned til den gamle jernbanelinjen og nesten opp til Skapertjern, er uhørt.

Det vil innebære en fullstendig ødeleggelse av åsen som rekreasjonsområde.

Det vil også få betydelig uheldig virkning for beboerne som allerede bor der, med økt støy, trafikkbelastning, tilfartsveier og annen infrastruktur som må til ved bygging av 2000 boliger.

 

Hvilke verdier ønsker vi i Lier?

Dersom visjonen «Grønne Lier» skal videreutvikles, må utviklingen av Fjordbyen, Gullaug og Sørumåsen planlegges nøye også med dette for øye.

Vi må bevare det grønne landskapet.

Ved å bygge ned åssidene fratas befolkningen friluftsområdene.

Les også

Bevar Sørumåsen som rekreasjonsområde

En voksende befolkning på Gullaug og Fjordbyen vil ønske nærhet til skog og friluftsområder.

Den gamle jernbanelinjen må også vernes som kulturminne, og som en naturlig overgang mellom kultur og natur.

Dersom Sørumåsen bygges ut i det omfanget grunneierne planlegger, vil særpreget til den gamle jernbanelinjen gå tapt.

Vi kan øke tilgjengeligheten til den gamle jernbanelinjen med en forlengelse av kyststiene til Gullaug og Fjordbyen.

Den nye kyststien, den gamle jernbanelinjen og stiene opp mot skapertjern kan bli et populært turistmål.

Det er politikernes ansvar å utforme Liersamfunnet slik at innbyggerne trives.

Arbeidet med ny kommuneplan har startet, og Miljøpartiet De Grønne Lier vil gjerne ha innspill fra innbyggerne, enten direkte til oss eller via kommunens app; «Mitt Lier».

Les også

Venstre ønsker å bevare Sørumåsen