En lærers kommentar til mobbesaken på Sylling skole.

I november i fjor hadde journalist Benedikte Håkonsen et oppslag på nesten to sider i Lierposten, og i tillegg et stort bilde på forsida om en tidligere elev ved Sylling skole som hadde opplevd et mobbehelvete på skolen. De grusomme forholdene hadde drevet eleven til randen av selvmord.

Én lærer ble spesielt trukket fram i saken. Læreren skal ha opptrådt på en måte som gjorde at mobbeofferet verken våget å gå på skolen eller bevege seg ute i syllingsamfunnet av frykt for å møte omtalte lærer.

I samme avis svarer rektor Roar Bogerud på en måte som kan få leseren til å tro at han faktisk erkjenner de faktiske forholdene som beskrives i artikkelen ved at han lover at skolen skal forbedre sine rutiner. Men hvis det som beskrives i artikkelen er sant, og det vil jo en gjennomsnittsleser vanligvis tro ettersom den står i en avis som man kan forvente holder visse presseetiske standarder, mener jeg det må få konsekvenser for ledelsen ved Sylling skole den gang den angivelige mobbingen fant sted.

Mange har likevel reagert med vantro på avisartikkelen. Det er reist tvil om det som beskrives er i samsvar med virkeligheten. Kan journalist Benedikte Håkonsen ha vært enøyd og kuttet noen svinger i iveren etter å få et førstesideoppslag i avisen? Har hun kommet med feilaktige opplysninger i en sak som har fått store konsekvenser? Ikke bare for den lett identifiserbare læreren som skal ha stått for den verste mobbingen, men også for Sylling skole som er påført et betydelig omdømmetap.

Å finne hvem læreren er, er ikke vanskelig. Ikke bare fordi det i et lite bygdesamfunn der alle kjenner alle, ofte er lett å avsløre identiteten til «navnløse» sambygdinger som får omtale i avisen, men historien har i store i trekk i lang tid ligget ute på nettet uten at læreren der er anonymisert. Og googler du Sylling skole, unngår du den ikke.

I første omgang må PFU se på saken og finne ut hvilke vurderinger journalisten, Benedikte Håkonsen, gjorde før hun skrev saken.

Hvis nettartikkelen på noen måte har ligget til grunn for hennes artikkel, er det rart at hun som journalist ikke har vist en større grad av sunn skepsis til de uhyrlige påstander som blir fremsatt der. Likevel er det redaktør Pål A. Næss som har det øverste ansvaret i avisen, og må stå til rette for eventuelle feil gjort av journalister.

Når det nå er sådd tvil om sannhetsgehalten i de grove beskyldningene mot en kommuneansatt fremsatt gjennom Lierposten, må kommuneadvokaten på banen. Jeg mener at hvis tvilerne har rett i saken, er det rimelig å gå til sivilt søksmål mot avisa. Likeså har Utdanningsforbundet et ansvar for å påse at rettssikkerheten til medlemmer blir ivaretatt og må derfor la si sin stemme bli hørt.

Ettersom det fins to versjoner av hva som er sant i denne saken, er det helt nødvendig at den blir forankret i fakta. Folk kan ha så mange slags motiver for å velge hvilken de vil tro på. Utfallet bør uansett få store konsekvenser for enten Sylling skole eller Lierposten. Det er på tide med en oppklaring.