Behold buffersonen

Janicke Karin Solheim

Janicke Karin Solheim

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Ringveien 2 Ringveien 2 er en skogstomt inntil tettbebyggelsen på Tranby. Foruten skogsdrift benyttes området til natur- og friluftsliv.

Området fungerer som en buffersone mellom tettbebyggelsen og industri.

Området er imidlertid planlagt for næringsbebyggelse, mens den i stedet bør beholdes som skogstomt og tilbakeføres til LNF-område.

Hensyn til innbyggerne

Det er flere grunner til det, men først og fremst av hensyn til innbyggerne i nærområdene.

De trenger den buffersonen Ringveien 2 utgjør.

Dette er nemlig de samme innbyggerne som er blitt hardt belastet med støy, støv og tungtrafikk fra arbeidene på Franzefoss og Lierskogen pukkverk, NCC Roads Asfaltverk og den omstridte «Kværner-tomten» - eller Høgda - Tranby, og som også vil bli tungt belastet i mange år fremover: Pukkverket har fått tillatelse til fortsatt drift i mange år, og NCC til å øke asfaltproduksjonen fra 150.000 tonn til 210.000 tonn årlig!

Sammen med full utbygging for industri på Kværner-tomten, vil dette gi beboerne i nærområdene et uforholdsmessig stort trykk.

Som om dette ikke er nok, må de samme innbyggerne tåle byrdene fra enda et næringsområde i umiddelbar nærhet; dvs. fra Consolvo, Ringveien 6.

Sårbart vilttrekk

Når det gjelder natur- og miljøforhold, er planområdet Ringveien 2 en del av et større forvaltningsområde for rovdyr/gaupe, og har også et inntil- liggende, sårbart vilttrekk.

Dette tilsier at tomten bør vernes, særlig fordi området allerede er sterkt belastet med all den nærliggende industrien, både i øst, nord og sør.

Langs vilttrekket er det en skiløypetrasé som holdes i hevd, og en sti som brukes som trygg snarvei.

Stien, skiløypetraseen, samt bekkefar, interesserer barn. Det er tre skoler i nærheten av planområdet.

Tranby landskapsvernområde og Gjellebekk naturreservat ligger like sør for planområdet.

I nærliggende område er det registrert ømfintlige og nær truede arter (rødlistet) som myrflangre og myrtelg.

Området er utsatt for påvirkning utenfra, blant annet fra omkringliggende industri.

Derfor må området nå vernes i stedet for å utsettes for ytterligere uheldige påvirkninger fra utbygging av enda mer industri.

Dårlig økologisk tilstand

Et nærliggende bekkefar, som er en del av Damtjern bekkefelt, har svært dårlig økologisk tilstand.

Risiko for at miljømål innen 2021 ikke vil kunne nås bemerkes spesielt i ROS-analysen, og at det i dag er ingen verneplan for bekkefeltet.

Dette er alarmerende, og derfor må verneplan for bekkefeltet utarbeides snarest mulig. Videre er det fare for ytterligere og akutt forurensing grunnet avrenning til bekkefar ved tomteutsprengning og planering.

På grunn av kupert terreng og vesentlige høydeforskjeller; 20 m, vil næringsetablering innebære mye utsprengning, planering og stor masseforflytning.

Det er søkt om en utnyttelsesgrad på hele 60 % BYA! Faren for ytterligere forurensing av bekkefaret, i tillegg til at «bekkefaret har svært dårlig økologisk tilstand», tilsier også verning av tomten.

Forurenset tilsig mot inntilliggende bekkefar vil i tillegg få konsekvenser for det nedenforliggende badevannet Damtjern.

Dette er enda en grunn til å verne tomten, da forebyggende tiltak mot mer forurensing av Damtjern er påkrevet.

Damtjern er et yndet bade- og friluftsområde for innbyggerne både på Tranby og Lierskogen, og særlig populært for barn og unge.

Permanent forurensing

Vedrørende såkalt «permanent forurensing», er det registrert utslipp av CO2; NOx, SO2 og PM10 svevestøv fra forbrenning og veitransport, og partikulært utslipp fra nærliggende industri til luft, fra NCC Roads Asfaltverk Lierskogen, og vann, fra Lierskogen pukkverk og Franzefoss Pukk AS.

Det viser seg altså, enda en gang, at renseanlegget ved pukkverket fortsatt ikke fungerer, til tross for kommunens stadig gjentatte krav om utbedring.

Dersom næring etableres på Ringveien 2, må trafikkøkning på Kirkelina, Joseph Kellers vei og eventuelt Ringveien forventes.

Ringveien utgjør en viktig samlevei for boligfeltene på Tranby, mens Joseph Kellers vei er skolevei, og har allerede svært mye tungtrafikk.

Trafikkøkning medfører både konflikt og risiko, spesielt for barn. Dessuten vil det være problematisk med trafikkavvikling fra Ringveien 2, særlig i tilknytning til industri.

På bakgrunn av det ovenfor nevnte, samlet sett, håper vi på en tverrpolitisk tilslutning til at Ringveien 2 tilbakeføres til LNF-område.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken