En Kommentar i diktform til barnehagebudsjettet i Handlingsprogrammet 2015-2018:

Hvordan skal Lier kommune opprettholde den gode kvaliteten i barnehagen når færre subsidier bevilges til denne arenaen? Det er på tide å sette de minste i samfunnet høyt på agendaen.

Kvalitet er bemanning, og bemanning innebærer subsidier: Vi må investere for å opprettholde gode tider.

Lier kommune ligger nå i bunnsjiktet på landsbasis når det gjelder finansiering av barnehageplasser i Norge. Er dette noe vi er stolte av? Hvorfor er de minstes status så ubetydelig og lav?

Jeg mener dette er urovekkende, og når pengesekken skal fordeles, kommer de private barnehagene bakerst i rekkene.Kommunen er villig til å øke tilskuddet til private barnehager dersom behovet for midler omstendelig dokumenteres, hvis ikke vil tilskuddet fortsatt reduseres.

En barnehagestyrer har nok dokumentasjon å ta hånd om fra før av, mener jeg. Hvorfor må hun dokumentere at hun trenger de samme midlene som kommunale barnehager rundt seg?

La de private barnehagene få en mer tilsvarende pott som de kommunale, la de få stå like sterkt: Alle barn er like mye verdt!

I Lier er de private barnehagene i flertall. De trenger et tilfredsstillende tilskudd for å levere den kvaliteten de skal.

Forskning tyder på at gode barnehager gir harmoniske voksne i framtiden; dermed tjener samfunnet positivt på investering i barnehagen siden.

Barnehagen innehar starten for de som skal styre samfunnet vårt om bare noen tiår: Uten en god hverdag med tilstrekkelig bemanning, viser ny forskning at utagering, usikkerhet og apati i barnegruppa, ofte rår.

Forskning viser at det er viktig hvordan de små blir møtt, helt fra de blir født!

De trenger stabile, kompetente tilknytningspersoner som de kjenner, som har nok tid og ledige hender.

Barna er prisgitt omgivelsene de befinner seg i, de lever i nuet og preges av det de opplever her og nå, hver eneste dag. Nyere forskning viser at det er uheldig med vedvarende stress og jag.

De små trenger stabilitet, nærhet, gode relasjoner, tid til å utforske og gro: Jeg vil kalle det «småbarnsro».

De ansatte i barnehagene er fantastiske de; har engasjement og masse å gi, men med lav kommunal støtte, større barnegrupper, færre ansatte og økte krav til dokumentasjon, kan konsekvensene bli et dårligere tilbud om en tid.

Forskning viser at de gode barnehagene gir trygge, lærenemme, sosialt godt fungerende små: Å fortsette å prege Lier med DISSE barnehagene er det vi må!

Jeg er selv pedagogisk leder og synes ingen jobb kunne gitt meg større variasjoner, utfordringer og gleder. Jeg mener barnehageansatte rett og slett fortjener anerkjennelse og heder.

Det barnehagene trenger så inderlig, er en pedagogtetthet og nok ansatte som gjør mer tid med hvert enkelt barn overvinnelig.

Så, kjære politikere: Å investere i barnehage er å se langt frem: Det gir trygghet og tilfredshet i mange tusen hjem!

Å gamble med framtidens voksne er en stor risiko - til dette er Liers befolkning for god!

Barna er vårt liv: Øk tilskuddet og gjør barnehagen i Lier enda mer attraktiv!

Ber på det sterkeste om at Tjenesteutvalget ser alvoret og at det blir en ny dialog i barnas favør: Rust barnehagene opp! Uten deres støtte er framtidens barnehage skjør.