Lier Venstre er rystet over opplysningene som har kommet fram om Barnas Stasjon.

Usikkerhet knyttet til antall brukere fra Lier, velværebilletter på Drammensbadet for brukere og ansatte, sydentur og Island-tur, er noe av det som har kommet fram i media.

Dette til tross for at rådmannen har undersøkt en del av påstandene og foreløpig ikke gjort funn som kan vise ulovligheter.

Gjennom tilsyn har man imidlertid avdekket en kultur for bruk av midler, gitt gjennom gaver, innsamling og ikke minst Lier kommune, som ikke er akseptabel.

Åpnet for innsyn

Kontrollutvalget i Lier mottok informasjon om flere forhold ved Barnas Stasjon som ga grunn til at saken burde undersøkes.

Etter drøfting, ble rådmannen informert om saken og bedt om å kreve innsyn i påståtte forhold.

Dette endte i en rapport som igjen havnet i Kontrollutvalget.

Kontrollutvalget besluttet å åpne for innsyn i rapporten og sende hele saken til kommunestyret.

Politikerne vil nå få anledning til å gjennomgå forutsetningene for tilskuddet.

Ønsker en gjennomgang

Det hersker ingen tvil om at det er kommunestyret i Lier som godkjenner og bevilger penger til de ulike typer samfunnsoppgaver man enten er lovmessig pålagt, eller som man har funnet og vedtatt samfunnsnyttige.

Dette gjør politikerne ansvarlige.

Derfor vil Venstre oppfordre til en generell gjennomgang av virksomheter som mottar tilskudd.

Det bør utarbeides tydelige retningslinjer og bedre rapporteringsrutiner for tilskuddsordninger.

Dette vil være nyttig for politikerne, men også for virksomhetene som mottar tilskudd.

Nøkkelen er åpenhet og samarbeid.

"Sugerør i kommunekassa"

Når Lier kommune bevilger penger til private tiltakshavere, er det viktig at man kan vise til at bevilgningene gir ønsket resultat.

Av respekt for mange gode initiativtakere og private aktører, er nettopp dette svært viktig.

Ingen skal sitte med «et sugerør inn i kommunekassa» uten klare føringer og ryddig agenda.

Vern for varslere

Enhver har plikt til å varsle ved rimelig mistanke om uregelmessigheter, eller når man i god tro mistenker at ting ikke går riktig for seg.

Ytringsfriheten er grunnleggende. Det eksisterer et eget vern for dem som varsler: Artikkel 9 i den sivilrettslig konvensjon i Europarådet.

I virksomheter som mottar overføringer fra kommunen, er det naturlig å varsle enten eier, kommunen, besluttende myndighet, eller den som har tilsynsrollen, i den hensikt at forutsetningene for tilskudd blir fulgt opp. Har Lier kommune gode nok vilkår for varslere?

Lier kommune er medlem av Transparency International. Nyere forskning herfra sier at varsling var den mest utbredte årsaken (29 prosent) til avdekking av korrupsjon i England/Wales, mens varsling var funnet å være kilden i 15 prosent av sakene i Norge.

Selvrapportering fra organisasjoner var den kilden som sto for den høyeste andelen av sakene i Norge, med 28 prosent, mens det utgjorde 14 prosent av sakene i England/Wales. (Kilde: http://transparency.no/2017/02/09/hvordan-avdekkes-korrupsjon/)

Må komme til bunns i saken

Samfunnet vårt er i stor grad basert på tillit, og slik vil vi fortsatt at det skal være. Derfor er det viktig at pengebruken i Barnas Stasjon undersøkes slik at man får avdekket svakheter i rutiner osv.

Det er viktig at man tar tak i ukultur og feilaktig bruk av kommunens penger.

Derfor håper vi nå at man kommer til bunns i saken og at det ryddes opp i rutiner, samt at Lier kommune styrker sin oppfølging av private aktører som mottar midler fra kommunen.

Vi som politikere er avhengige av at tiltakene som igangsettes faktisk virker.

Venstre håper at dette vil medføre bedre rutiner for internkontroll slik at vi kan være trygge på at penger som bevilges faktisk går til det de skal.