Det oppsiktsvekkende flertallsvedtaket i kommunestyret for både næring og skiskytteranlegg i Leirdalen må selvsagt revurderes. Hele det omtalte skogsområdet ligger nemlig innenfor markagrensen, og loven setter klare restriksjoner for hva som tillates.

Dessuten; mens andre kommuner tar inn over seg FN-panelets rapporter med sterke advarsler om akselererende tap av naturmangfold og stadig økende klimaendringer, har politikerne i Lier fortsatt med å ignorere det meste. Vi forventer en mer kunnskapsrettet og fornuftig saksbehandling i det nye kommunestyret.

I samsvar med lover og advarsler forslår vi, MDG, at Leirdalen for næring tas ut av kommuneplanen. Dette fordi formålet er i strid med markaloven § 4 der arealformålet i marka er fastsatt til LNF-formål. En utbygging av næringsvirksomhet vil også komme i konflikt med forbudet mot bygge- og anleggstiltak i markaloven § 5. Natur- og friluftslivverdiene i det aktuelle området veier tyngre enn næringsformålet.

Leirdalen er et viktig friluftsområde for turer, bær- og soppsanking. Dessuten ligger Leirdalen nær bade- og rekreasjonsområdet Damtjern.

Damtjern og området rundt har vært tungt belastet de senere år på grunn av industribygging og økt forurensning som også har redusert vannkvaliteten. Damtjern og nærområdet trenger derfor restaurering i stedet for mer belastning. Ved ny utbygging i området er det sannsynlig at vannkvaliteten i Damtjern vil bli forringet ytterligere, og at områdets verdi i friluftsammenheng vil bli betydelig forringet. Næringsbebyggelse vil være et stort terrenginngrep som vil være svært sjenerende og godt synlig lokalt ved Damtjern.

Vi foreslår også at Leirdalen for skiskytteranlegg tas ut av kommuneplanen da hele området på 225 daa er innenfor markagrensen. Alternative plasseringer av skiskytteranlegget som ikke medfører arealbeslag innenfor markagrensen bør i stedet vurderes.

Gjennom lov av 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner er markagrensen sikret samtidig som det er et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak. Deler av lovens virkeområde omfatter Vestmarka og Kjekstadmarka i Lier.

Leirdalen er et mye brukt friluftsområde, og gjennom området går en viktig tursti fra utfartsparkeringen videre inn i Kjekstadmarka. Like nordøst for området ligger Småvannmyrene som er registrert som viktig naturtype, myr og kilde. Det er også registrert lokalitet med norsk ansvarsart innenfor området.

Et helårs skiskytteranlegg kan være problematisk i viktige friluftslivsområder. Asfalterte rulleskiløyper vil endre det aktuelle områdets karakter og kunne gi vesentlige negative konsekvenser for naturopplevelse. Hensynet til å bevare Damtjern og området rundt som et verdifullt bade- og rekreasjonsområde for store deler av Liers innbyggere må også veie tungt.

Janicke Karin Solheim, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne