Selv om skolene i Lier fortsatt ikke er berørt av streiken, så merker lærerne i Lier at Utdanningsforbundet er i streik. Ved en arbeidskonflikt så legges alt partssamarbeid bort, det vil si at det siden 20.juni ikke har foregått noen form for medbestemmelse i våre barnehager og skoler. Til tross for at elevene fortsatt møter på skolen, så vil de også merke at det tas avgjørelser uten at de ansatte kommer med sine innspill.

Men langt mer dramatisk er det for de kommunene som er rammet. Det er nok mange her i Lier som opplever at så lenge det ikke blir streik her, så angår det ikke oss. Det stemmer ikke! De siste tallene fra SSB (2020) viser at så mange som 55 av totalt 346 lærerårsverk ble gjennomført av ukvalifiserte lærere her i kommunen. I så måte er vi i Lier heldig, fordi det er bare rundt 15 prosent. Legger man sammen med videregående skole, så ligger vi opp mot landsgjennomsnittet – som er 20 prosent.

Når 15 prosent av «lærerne» ikke har lærerutdanning, så betyr det at elevene i Lier i snitt møter ukvalifiserte lærere i mer enn ett helt år av årene de går i grunnskolen. Når en tenker på at lærerne er blant de viktigste personene i elevene liv så skjønner man at det er alvorlig. Lærerkrisen rammer tusenvis av barn og unge hver eneste dag, de får ikke den undervisningen og den oppfølgingen de har krav på. Aller mest mest rammes de sårbare barna.

I tillegg til lærermangelen så ser vi for tredje år på rad at det er nedgang i antall søkere til lærerstudiene. Lærerstudiet har blitt en femåring masterutdanning. Ungdom er kloke og ser selvfølgelig på størrelsen mellom studielån og mulighet til inntjening når de kommer ut i jobb, noe som hjelper på rekruttering til lærerstillingene, hverken på kort eller lang sikt.

Dette er årsaken til at også lærerne i Lier ser på dette som en høyst nødvendig streik, for skolens framtid og for at elevene skal sikres kvalifiserte lærere. Noe må gjøres, det nytter ikke bare med fine ord, det må handling til. Etter et utall av kampanjer som også vi i Utdanningsforbundet har vært med på, som ikke fungerer, så gjenstår det bare en uprøvd ting i verktøykassa. Lærerne har år etter år har fått et dårligere lønnsoppgjør enn de andre ansatte i kommunene og har nå vært lønnstapere seks år på rad. Mange lærere elsker yrket sitt, men også lærere på ha en lønn som forsvarer lengden på utdanningen. Det vi trenger er en arbeidsgiver med ambisjoner for læreryrket.

Vår forhandlingsmotpart er KS, kommunenes interesseorganisasjon. Hva og hvem er så KS? KS er ledet av et hovedstyre, som består av politikere fra de fleste politiske partiene i Norge. De henter mandatet sitt hos lokalpolitikerne ute i kommunene. Hvert år spør KS hva politikerne mener de bør prioritere i det kommende tariffoppgjøret, også fra politikerne i Lier.

Hva svarte politikerne i Lier denne våren?

I høringssvaret fra kommunestyret i Lier finner vi følgende utdrag: «Med kun sentrale forhandlinger, er det nødvendig med en prioritering av høyt utdannet helsepersonell (sykepleiere, vernepleiere). Det er krevende at dette kan gå på bekostning av andre grupper i kommunene, som også er helt nødvendige og yter kvalitet i sine tjenester, og det er ikke ønskelig.»

Hva betyr dette, spesielt den siste formuleringen?

Det vet vi lite om, da våre politikere ikke vil snakke med oss så lenge streiken/konflikten pågår. KS hevder de har mandatet sitt fra kommunene. Streiken går nå inn i sin tolvte uke. Lærerne kjemper for elevenes rett til en god utdanning med kvalifiserte lærere. Vi mener at lønn er det som skal til for å rekruttere nye lærere, både til lærerstillingen og til lærerutdanningene. Men vi møter en forhandlingsmotpart som ikke er villig til å forsøke, de velger heller å gjøre lærerne til lønnstapere for sjette år på rad.

Var det dette Lier kommunes politikere mente med sitt høringssvar?

Støtter virkelig Lier kommunes politikere KS i dette?

De som har ansvaret for skolen, må tre ut av skyggene. De må innse at KS ikke tar ansvar, og det KS gjør må politikerne svare for. Det er dere som styrer KS, ikke motsatt. Vi i Utdanningsforbundet Lier stiller oss bak streiken, vi tar ansvar for tilbudet for elevene i hele landet. Selv om streiken ikke rammer våre elever ennå, så er kampen for elevene for viktig til at vi kan lukke øynene og tenke at det ikke angår oss.

Nå er det på tide at politikerne i Lier står opp for elevene, lærerne, lederne og skolen.

Det på tide at politikerne tar tilbake kontrollen!

Det er nok nå!