Gå til sidens hovedinnhold

Kulturlandskapet i Hennumskroken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en kommuneplanprosess er det viktig at uenighet blir uttalt og diskutert. Veivalg for en langsiktig og forutsigbar utvikling i grenda skal tas. Politikerne må gjøre veivalgene, i en kunnskapsbasert, demokratisk prosess.

Det er viktig med åpenhet og involvering fra innbyggere, grunneiere og næringsdrivende. Lier er ei populær bygd med fantastiske områder, der Hennumskroken utgjør ei grend med et over tusen år gammelt kulturlandskap. Hennumgrenda er registrert med nasjonal og regional svært høy verneverdi.

Innspillene og diskusjonen viser at folk har ulike verdier og holdninger til hvordan grenda bør utvikles. Både på overordna nivå og i små dispensasjonssaker formes bygdas framtid. Nå skal hensynsone kulturlandskap i Hennumgrenda defineres. Forvaltning av kulturminner, landbrukskvaliteter, landbruksdrift og vern skal veies opp mot bit-for-bit-utbygging som har en annen kvalitet og motivasjon. Akkurat nå er det to-tre utbyggere som er aktive. I framtida kommer sikkert flere utbyggere til å se hit, om igjen og om igjen.

Hennumskroken er et område under press. Salg av tomter vil noen av oss kunne tjene stort på, oss inkludert. Men boligfortetting reduserer mange viktige verdier. Bokvaliteten her er høy nettopp fordi det er kulturlandskap, naturlandskap og friluftsliv tett på. Med hensyn til klima og miljø må vi unngå at dette blir et byggefelt. Likevel er området ikke trua av stillstand. Jorda er i full drift, på gårdene bor det både to, tre og fire generasjoner. Utvikling er mer enn boligbygging.

Hvis hver generasjon skal ha sin bit av området til eiendomsutvikling, kan vi like godt gjøre hele grenda om til byggeområde med det samme. Da bryter vi bl.a. lov om jordvern, lov om kulturminner, naturmangfoldsloven, bevaring av kulturlandskap mm. Da er det ikke LNF lenger, men kun et byggefelt. Særpreget i grenda må være til glede og nytte for framtidas mennesker. Grenda er unik, og har mulighet for å beholde sitt særpreg.

I forhold til alt vi vet om klima og miljø har Hennumskroken etterspurte verdier. Vi kan bevare Hennumskroken med disse verdiene. Vi ønsker en restriktiv og forutsigbar politikk som tar vare på LNF-områdene i grenda. Og vi er ikke alene om det.

Nesten alle innspillene til kommunen om Hennumgrenda var positive til LNF-formålet. Det er bra. Med så stor tillit til LNF som overordnet planstatus blir det neppe mange fradelingssøknader fra dagens grunneiere håper vi. Å bevare og drive dette området krever forutsigbarhet. Bønder må ha trygghet for å kunne investere i arbeidsplassen sin. Det er storsamfunnet som må legge til rette for det. Da må vi stå sammen om å holde eiendomsutviklere på armlengdes avstand.

Lier kommune har definerte tettsteder i kommunen. Boligbygging må kobles til eksisterende tettsteder. Kommunen har mye arbeid med Fjordbyen, Hennumgrenda er ikke et prioritert tettsted. Grenda ligger tett opp mot Ringveien. Ringveien må fortsatt være Hennumskrokens grense mot boligområdet Hennummarka og ikke bli en del av dette tettstedet.

Fradeling av tomter og oppføring av eneboliger i Hennumskroken må settes inn i en større sammenheng. Vi må bevare arealer til landbruk, natur og friluft. Dette gir gode leve- og boforhold i grenda. Og et levende kulturlandskap i Grønne Lier.

Dette er det vi gjør og bidrar med som enkeltpersoner. Dette er noe vi gjør for kommende generasjoner. Vi håper flertallet av Liers politikere vil støtte vårt syn.

Kommentarer til denne saken