Lier kommune har følgende visjon: «Lierbarnehagen – fundament for livet, springbrett til verden.»

På bakgrunn av denne visjonen finner vi det mildt sagt underlig at Lier kommune med sine 4 FUS barnehager og 19 andre private barnehager har vedtatt lavere tilskuddssatser for private barnehager i 2021.

Kutt i kapitaltilskudd og lavere satser for driftstilskudd for 2021 er en virkelighet som gir store utslag for private barnehagers inntekter. Disse har i tillegg ikke fått dekt opp for ny bemanningsnorm. For FUS barnehager utgjør kuttene i snitt 800.000 kroner pr. år. I tillegg kommer lønns- og prisvekst.

Lier kommune er en av de kommunene i landet som bruker minst på barn og unge – ifølge en rapport fra Unicef ligger kommunen på 270. plass.

Redusert tilskudd vil få konsekvenser for tilbudet man kan gi. Nedprioritering av vedlikehold, kortere åpningstider, feriestengt, kutt i vikarbruk og ikke samme mulighet for kompetanseheving for ansatte er blant konsekvensene.

FUS-barnehagene i Lier er opptatt av å gi alle like muligheter, uansett hvilke forutsetninger. Forskning viser at barn som går i barnehager av høy kvalitet, lykkes bedre i livet videre. Disse barna viser ofte til bedre resultat på skolen og fullfører høyere utdanning.

Dette kan vi ikke godta!

Vi som er en del av FUS-kjeden er stolte av det! For oss betyr det at vi får være en del av en barnehagekjede som satser på forskningsbasert arbeid og kvalitet og som hele veien prioriterer økt kompetanse for sine ansatte gjennom videreutdanning, kurs og sertifisering og samarbeid med høyskoler, universiteter og forskere. Vi møtes i nettverk på tvers av barnehagene hvor vi deler og lærer av hverandre. Vi har et stort fagmiljø og det er alltid støtte og kunnskap og hente hos hverandre.

Vi i FUS-barnehagen er opptatt av kvalitet i tilbudet vi gir til barna. FUS har slagordet Barnet først!

FUS-barnehagene følger et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo. Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK) som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse. Vi har de to siste årene gjennomgått opplæring og kurs i relasjonskompetansen og relasjonsledelse i samarbeid med Jan Spurkeland og møtt forskere fra inn- og utland for å øke vår kompetanse. Vi i FUS overlater ingen ting til tilfeldigheten og har i 20/21 valgt å kartlegge kvaliteten i alle FUS barnehagene ved bruk av Class. Gjennom kartlegging får alle barnehagene tilbakemelding på avdelingsnivå fra ressurspersoner og FUS tilbyr støtte og veiledning hele veien. Dette skal gjennomføres årlig i alle FUS barnehager.

Er det slik at barn i private barnehager i Lier kommune skal få et dårligere tilbud enn andre kommuner? Hvem tar ansvar for å tette gapet mellom barna som vil oppstå senere i livet, når de ikke fullfører videregående skole og havner utenfor arbeidslivet?

Denne kostnaden vil være mye høyere enn kuttene i tilskuddene.

Vi i FUS-barnehagene i Lier kommune ønsker en rettferdig fordeling av tilskudd – alle barn er like mye verd!