Kjære kommunedirektør, formannskapet, kommunestyre og øvrige politikere i Lier, når E134 kobles til E18 – uansett hvilken trasé blir valgt – er det Kjellstad som taper, hvis ikke tilstrekkelige tiltak mot trafikkstøy vedtas i plan.

Refererer til Kommunedelplan for E134 Dagslett-E18 – Fastsettelse av planprogram og til Kommunedirektørens forslag til vedtak, punkt 3. «I støyutredningen må det også vurderes behov for støytiltak langs E-18 innenfor influensområdet fra påkoblingspunktet med E134 og til Brakerøya, for alle alternativene/trasévalg.»

Kjellstad Velforening anmoder om følgende endringer i teksten:

Tiltak 1: Influensområdet utvides til å inkludere " … fra Fosskollen tunnel og til Brakerøya, for alle alternativene/trasévalg.»

Begrunnelse for dette finnes i forslag til vedtak, punkt 4. «Det skal tas i prosjektet høyde for at ny E134 også vil være en viktig vei for trafikken fra E6 i Østfold og over til Oslo Vest, Bærum og Asker, i tillegg til å være forbindelse til ny E16 mot Bergen. Dette tas inn i prosjektets trafikkmodell og trafikkberegninger.» Ved å avgrense influensområde som beskrevet under punkt 3, blir kun en brøkdel av kilden til plagsomme veistøy håndtert videre i prosjektet. Ikke undervurder virkning av denne trafikken ved behov for vurdering av støytiltak.

Tiltak 2: Sett i plan et vilkår om måltaking av lydnivåer ved boliger (innvendig og utvendig). Statens vegvesen har utviklet et verktøy for beregning av støy fra veitrafikk. Dette verktøyet (NorStøy) er omfattende og tar hensyn til bl.a. terreng fra de mest detaljerte kartverkene i Norge. Men, ved lesing av detaljer vedrørende støymodeller og beregningsmetoder finner man beskrivelser om svakheter og usikkerheter i datagrunnlag og metode.

Vi ser fra dagens modeller at det er avvik mellom støykart, beboernes opplevelse av støyplage og lydmålinger tatt med enkle app'er som er tilgjengelig for hvermann (pålitelighet?). Det er viktig å få lydnivåene på Kjellstad kartlagt.

Når det gjelder eksisterende boliger langs en eksisterende veistrekning, er det Forurensningsforskriften som gir føringer og stiller lovkrav om innendørs støynivå. For eksisterende boliger er det i Forurensingsforskriften lovpålagt å gjennomføre tiltak når det gjennomsnittlige støynivået innendørs over døgnet overstiger grenseverdien i forskriften. Det er ikke fastsatt noen tilsvarende grenseverdi for utbedring av utendørs støyforhold for boliger langs eksisterende vei.

Når det gjelder støyskjerm langs E18, kan disse være satt opp i forbindelse med ny bebyggelse og ny vei, da retningslinje T-1442 (2016) gir føringer om både innendørs og utendørs støynivå og er strengere enn Forurensningsforskriften.

Statens vegvesen har tidligere opplyst oss om at de ikke har ansvar for økende veistøy ved tiltak som fjerning av bom, bygging av E18 bru ved Drammen, økt fart fra 90 til 100 km/t, utvidelse av avkjøringer eller nye rundkjøringer. Om de konkludere slik i E134 Dagslett-E18 saken, må Kjellstad/kommunen besitte reelle lydmålinger. Da kan Forurensningsforskriften anvendes for å få gjennomslag for støyskjermingstiltak.

Flere politiske partier har veistøy i deres partiprogram hvert år, men det er ingen som har tatt opp fanen og sørget for tiltak mot eksisterende støy her ved Kjellstad. Dere har en ypperlig anledning nå til å hjelpe Kjellstad med tiltak mot støy når dere behandler kommunedirektørens forslag til vedtak.

Vi håper dere er enige med oss om at våre foreslåtte endringer skal tas med videre i vedtaket.