Selv til langt ut på 80-tallet var det staselige bygg.

Hvem ville trodd at bygningene på Lier Sykehus i løpet av få år ville bli så falleferdige at de i dag bare er å rive.
Og at de fleste av dem blir brukt til jakt på spøkelser, et sted å feste eller hva det måtte være.
Eller at sykehusdirektøren må gå til den smertelig erkjennelsen at penger som går til sikring og rivning, aller helst skulle gått til behandling av pasienter.

I Drammens Tidende denne uken var det en noe betuttet sykehusdirektør Marit Lund Hamkoll som nettopp kunne konstatere at penger som aller helst skulle vært brukt på pasienter, går til sikring av byggene på Lier Sykehus.

Det kommer fra en direktør som har "arvet" en bygningsmasse det - uansett hva framtiden måtte bringe - vil ta en betydelig andel fra et allerede sprengt budsjett.

Årsaken isolert sett er selvsagt mangel på vedlikehold gjennom noen tiår. Så kan man selvsagt bli fristet til å snakke om budsjettkontroll, og prioriteringer - eller mangel på prioriteringer - innenfor en gitt ramme. Saken stikker imidlertid langt dypere enn som så.

Først og fremst er det er et varsku om en samfunnsutvikling der en sykehusdirektør faktisk er nødt til å prioritere primæroppgavene - og stort sett kun dem - innenfor budsjettrammer som ikke er romslige nok til å ivareta et daglig vedlikehold av bygninger, og dermed er tvunget til å bli med på en spiral som ender i til dels bygningsmessig forfall.

Dette forsterkes selvsagt av regjeringens manglende vilje og evne til å fatte beslutninger, med den konsekvensen at alt som gjelder invesstering i bygningsmasser blir satt på vent.

Med en usikker framtid for lokaliseringen av et nytt sykehus er det lett å forstå at Sykehuset Buskerud velger å prioritere pasientene, og ikke bygninger man ikke vet om skal rives eller ei.
En motsatt tankegang ville sannsynligvis satt direktøren i en umulig situasjon.

Så får forfallet av bygningene heller stå som en bauta over et generelt sykdomstegn i regi av sentrale helsemyndigheter.