Det næremer seg en ny runde/kamp angående Klinkenbergskauen.

I planutvalgsmøtet på vårparten 2018,der klagene fra naboer ang. Klinkenbergutbygginga ble behandlet, møtte Ole Myrene for Senterpartiet og Øyvind Leirset for venstre.

Disse to representantene var begge vara, dette ble avgjørende mhp å få dokumentert en del konsekvenser ved en eventuell utbygging av Klinkenbergskauen. Representantene har dog en slik tyngde fagmessig at diskusjon uteble.

Rødlister

Det har kommet til en del nye momenter angående artsmangfold og rødlistede naturtyper i og rundt Klinkenbergskauen (ref Børre Dervo), denne skauen er nedslagsfelt for svært kalkrike dammer.

Dette er rødlistede naturtyper som blir ødelagt av et eventuelt boligfelt i nedslagsfeltet.

I planområdet er det også registrert hekkende Stær-rødlistet. I dammen på Funnesdal befinner det seg storsalamander (rødlistet), disse har vært der i en årrekke. Tilsiget til denne dammen kommer fra Klinkenberg via gårdsdammene tilh. 144/16.

Ved en eventuell utbygging av Klinkenberg vil dette bli fullstendig ødelagt.

Kan ikke bare tenke bekker

I planleggingen er det nevnt at fordrøyningsbasseng kan være en løsning, dette området er en skråning med jord og stein og fungerer som et fordrøyningsområde, hele arealet.

Kan nevne at selv i sommer (2018), hvor alt av bekker og tilsig fra grunnvanns-reservoarer har tørket inn, har det vært jevnt tilsig i dammene (144/16). Det dokumenterer mer om fordrøyningskapasiteten i Klinkenberg enn et kart på en pc-skjerm.

Det er helt meningsløst og sitte ved et skrivebord å klekke ut en påstand om at et par fordrøyningsbasseng kan erstatte den misjonen steinrøysa i Klinkenberg har i fordrøyningskapasitet. Dette handler faktisk om bekkene i første rekke deretter Lierelva.

Vi kan ikke bare tenke bekkene, vannet skal helt ut i Drammenfjorden.

Stor risiko

Klimaet endrer seg, vi får mer og mer styrtregn. Da har vi muligheten, NÅ ,til å stoppe slike inngrep som ødlegger den naturlige bufferen som slike områder med denne helt spesielle geologien utgjør.

Børre Dervo besøkte området i sommer. Han var av den klare oppfatningen av at her vil det kunne bli et overvannsproblem ved en eventuell utbygging, spesielt B1, mhp dammene og videre ned til Salamanderdammen på Funnesdal.

Vilttrekket er også et argument, om det kan kalles regionalt eller lokalt trekk er vel uinteressant, elgene bruker klinkenbergskauen som en passasje, fra Hurumlandet via fosskollen over til Østmarka. Det er også en naturlig overgang fra Drammensmarka/Finnemarka til Østmarka.

Vi har nå fått Rådmannens innstilling til planutvalgsmøte 29/1. Der er det ikke tatt hensyn til noe av det som er innklaget fra naboer.

Undertegnede har full forståelse for at det dreier seg om masse penger i kommunekassa, men det er også en stor risiko mhp ovennevnte. Kostnadene nedstrøms er det etter stor sannsynlighet grunneierne som blir ved etter en evt flom.

Er det verdt det. Kommunen er folket. Alle er vi en del av det. Planutvalg og kommunestyre, jeg ber dere, la Klinkenbergskauen være som den er.