I 2017 vedtok kommunestyret en klima- og energiplan som innebærer et krafttak mot dagens alvorlige klimaendringer.

Selve lakmustesten inntraff ved forrige kommunestyre, da en søknad fra Tranby Varmesentral var tema.

De ønsket en garanti for et lån på 13 millioner fra kommunalbanken.

Miljøpartiet De Grønne foreslo at de skulle få garantien på betingelse av (det selvfølgelige!) at klimaplanen skulle følges.

Vi gikk på et sviende tap med 47 stemmer mot 2.

Det innebærer altså at det kun er Miljøpartiet De Grønne som er villige til å ta belastningen ved å følge klima- og energiplanen. Såvel Ordfører som Rådmann grep inn under den politiske behandlingen i kommunestyret, og sa at vi måtte rette oss inn etter kommunalbankens krav om «rene vedtak», og ikke stille betingelser.

Lier kommune har betydelige finansielle muskler, 2 milliarder i omsetning, og garantilånet til Tranby Varmesentral utgjør overhodet ingen trussel for kommuneøkonomien.

Likevel kan altså en reaksjonær bank stille de betingelsene de vil, for Lier kommune er viljeløs. Slutningen vi kan trekke av dette er at Lier ikke trenger en klimaplan. Lier trenger ikke et miljøutvalg. Lier trenger overhodet ingen klimabevissthet.

Er du uenig i dette, har du kun et parti å stemme ved høstens valg: Miljøpartiet De Grønne.