Gå til sidens hovedinnhold

Ja, jeg har et oppdrag, Opsal

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg føler det er nødvendig å svare på påstandene i Sveinung Opsals innlegg fra 30. september og komme med utfyllende opplysninger som ellers ikke har blitt nevnt i ordskiftet i Lierposten.

Svaret på spørsmålet fra Sveinung Opsal om jeg har et oppdrag er et klart ja. Jeg har et oppdrag. Jeg er ombudskvinne for innbyggerne i Lier og er forpliktet til å følge opp det programmet jeg er valgt på slik Venstres velgere forventer.

Venstre vil at stedsutviklingen i Lier skal være styrt av innbyggerne og ikke av utbyggerne. Vi ønsker oss gode og inkluderende prosesser som lar naboer høres når deres nærområder skal utvikles eller transformeres. Venstre vil at all utvikling skal skje på god måte som kommer nåværende og framtidas innbyggere til gode.

Venstre mener at vi bør legge sterkere vekt på miljøkvaliteter og estetikk i utbyggingssaker og at det skal tas mer hensyn til natur, landskap og kulturminner. Dette er Venstres politikk. Da er det naturlig at jeg som ombud lytter mer til innbyggerne og Venstres velgere.

Da saken om bygge- og deleforbud i Hennumkroken var på høring i 2020, var det flere som tok til orde for en helhetlig tilnærming, at grendas særpreg med sine levende landskap måtte bevares og at utviklingen måtte skje i kontrollerte former uten at det gikk utover jordbruket. Det ble også ytret ønske om koselig småhusbebyggelse. Dette er innspill vi har tatt med oss.

Etter forslag fra Høyres Frank Yggeseth fattet kommunestyret i september 2020 et enstemmig og lovlig vedtak om at alle byggesaker i Hennumkroken skal til politisk behandling. Det ble samtidig vedtatt at administrasjonen skulle utarbeide retningslinjer for nye tiltak, og tiltak som endrer eksisterende boligers karakter og egenart. De politiske vedtakene har ikke blitt fulgt opp og dette har dessverre ikke blitt gjort.

Siden dette var den første byggesaken vi fikk til politisk behandling etter vedtaket i 2020 er det god grunn til å gi saken skikkelig behandling. Saken vil skape presedens, altså gi føringer for hvordan alle kommende saker vil bli behandlet og hvilke type bygg man anser å være i tråd med kommunestyrets føringer om å ta vare på grendas særpreg og landskap. Derfor ønsket jeg befaring, slik at fremtidige byggesaker i Hennumkroken kan gjøres enkelt. Vi befarer en god del av de sakene vi behandler i Utvalget for miljø og plan i Lier. Det bidrar til å gi et bedre beslutningsgrunnlag. Det ligger ikke mer mystikk i forslaget om befaring enn nettopp det.

Plan- og bygningslovens § 29-2. om visuelle kvaliteter gir oss mulighet til å utøve skjønn i saksbehandlingen. Derfor fremmet jeg primært et forslag om at det prosjekterte huset ikke burde ha 2, men 1,5 etasjer. Jeg er av den oppfatning at huset vil framstå som ruvende, og bidra til at området endrer karakter, spesielt når vi nå kan anta at de to nabotomtene vil bebygges med hus med tilsvarende størrelse og volum. Hennumkroken er et område med forsterket landskapsvern og ikke et vanlig byggefelt. Forslaget falt.

Sekundært foreslo jeg å redusere areal på vindusflater i annen etasje for å begrense lysforurensning. Det prosjekterte huset vender mot et skrånende jorde og vi kan anta at dette blir brukt til ferdsel for dyr og småvilt. Jeg kan godt forstå ønske om utsikt, men til hvilken kostnad? Skal naturen alltid betale, eller skal vi begynne å ta hensyn til eksisterende omgivelser? Dette forslaget falt også. Jeg erkjenner at Venstre er i mindretall om å mene dette, men jeg mener like fullt at det er viktig at naturens stemme blir hørt.

Det er lett å peke på lokalpolitikere og mene at de gjør en elendig jobb og skaper problemer for folk i hverdagen. Men vi har en plikt til å følge opp lovlige vedtak fattet av kommunestyret. Og det er politikerne som bestemmer, og ikke faginstansen i kommunen.

Denne saken har vært vanskelig, både med tanke på den opphetede debatten i fjor, men særlig med tanke på en uskyldig husbygger som må lide. Fordi selger av tomta og kommunen har forsømt seg.

Grunneier og megler har informasjonsplikt i henhold til Avhendingslovens § 3-7 om manglende opplysninger om eiendommen, og Eiendomsmeglingslovens § 6-7 om oppdragstakers undersøkelses- og opplysningsplikt. Politisk byggesaksbehandling er etter min oppfatning en vesentlig heftelse ved tomta. Dersom disse opplysningene hadde blitt gitt ved overdragelse ville tidslinjen i denne saken trolig sett annerledes ut.

Dersom Lier kommune hadde overholdt svarfristen ville opplysningene om politisk behandling kommet utbygger i hende tidligere. I tillegg ville de tidligere omtalte retningslinjene gitt oss lokalpolitikere bedre veiledning for behandling av byggesakene i Hennumkroken. Vi får være optimistiske og håpe at både Lier kommune og selgere av tomter i Hennumkroken vil ta lærdom av denne prosessen.

Jeg tror jeg kan snakke for alle oss 41 representanter i kommunestyret når jeg sier at vi alle ønsker det beste for samfunnet, på hver vår måte. Å la mindretallet bli hørt er en viktig del i demokratiet. Det gjør at vi enklere kan leve med vedtak når de blir stemt ned. Å kvele en debatt og hastebehandle saker som gir presedens mener jeg er skadelig for demokratiet.

Selv om vårt syn ikke fikk gjennomslag i denne saken så vil Venstre fortsatte å kjempe for en innbyggerstyrt utvikling i Lier og at miljøkvaliteter og estetikk skal tillegges vekt.

Kommentarer til denne saken