Det siste året har regjeringen snakket på inn- og utpust om at tiden er inne for å stramme til. Det rammer i høyeste grad samferdselssatsingene i regionen vår. Vi har derimot ikke tid til å vente på E134.

Som de fleste kommuner er Lier helt avhengig av god infrastruktur som kan binde bo- og arbeidsmarkedsregionen sammen. Mange innbyggere i Lier pendler. E134 gjennom Lier er også en viktig forbindelse for næringstransporten, med mye tungtrafikk, og vi har ventet i mange tiår på en ny vei. Alt peker derfor i retning av at E134 Lier - Asker er en strekning som må prioriteres.

Likevel ser vi gang på gang at det motsatte skjer.

Nylig kunne Statens Vegvesen melde om at oppstart av reguleringsplanarbeidet for E134 Lier-Asker settes på vent. Denne stansen kommer på toppen av at det ikke kom midler på bordet til E134 Oslofjordforbindelsen i statsbudsjettet. Nedprioritering av denne viktige veien er skuffende for alle som er bosatt i regionen, og for alle som er avhengige av og, ikke minst, bor langs europaveien.

Ironisk nok, samtidig som vedtatt kommunedelplan for E134 Lier-Asker ble signert av meg som ordfører, klar for iverksettelse, rullet mediesakene ut om at Statens Vegvesen varslet stans i videre prosjektering. De peker på at regjeringen har strammet inn på prosjekteringsmidler i årets statsbudsjett.

Samtidig gir Statens Vegvesen følgende beskrivelse av situasjonen: Dagens veg er i dårlig stand og oppfyller ikke gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området.

Alle som har kjørt på den omtalte veien forstår godt hva som beskrives, og ville kanskje ha brukt enda sterkere ord.

Vårt budskap til regjeringen er tydelig: det er på ingen måte for sent å snu. Sørg for at Statens Vegvesen fortsetter arbeidet.

I mai skal regjeringen levere revidert statsbudsjett. Der, men også trolig gjennom en enkel instruks fra statsråden, finnes mulighet for løsninger for E134 – helt i tråd med lokalpolitiske vedtak.