Den 7. september skal forslaget til detaljreguleringsplan for tre boligfelt langs Gamle Ringeriksvei på Tranby behandles politisk. Dette er en omstridt utbygging, blant annet fordi den får store konsekvenser for veien. Det foreslås å asfaltere grusveien, samt utvide den noe med større grøfter og en slags veiskulder der det er plass til det.

Vi i Gamle Ringeriksveis Venner stiller oss kritiske til planene slik de foreligger. Vi ber Uvalget for miljø og plan om å sende de tilbake til utbyggerne for en kraftig nedskalering. Her er noe av det vi reagerer mest på:

  • Grusdekket på Gamle Ringeriksvei er en viktig del av kulturlandskapet. Å asfaltere er ikke forenelig med Lier kommunes mål om å ta vare på kulturlandskap. Vi minner også om at deler av utbyggingen ligger innenfor det som nasjonalt defineres som spesielt verdifullt kulturlandskap.
  • I følge planene vil veien bli utvidet, men være innsnevret der det ikke er plass til større bredde. En slik løsning vil ødelegge mye av inntrykket av Gamle Ringeriksvei som et historisk veifar.
  • I henhold til Liers veinorm kan en vei av type «Boligvei 1» betjene maksimalt 30 boenheter. Det er allerede 18 boenheter i området. Med 23 nye boenheter vil veien betjene totalt 41. Vi kan ikke fatte hvorfor Lier VVA mener det er greit å fravike veinormen. Den økte trafikken vil føre til farlige situasjoner da mange myke trafikanter bruker veien. Når man leser rådmannens saksfremlegg kan det for øvrig virke som om det er Lier VVA som bestemmer i denne kommunen og ikke de folkevalgte.
  • Med asfaltdekke og stor trafikkøkning vil verdien som turvei reduseres kraftig. Dette er ikke i tråd med Liers folkehelsestrategi. Pandemien viste også viktigheten av turområder nært der folk bor.
  • Det legges opp til boliger som er vesentlig høyere enn dagens, de blir i tillegg liggende i boligfelt og med takterrasser. Dette er et kraftig brudd med det historiske uttrykket.
  • Planene tar lite hensyn til barn og unges behov. Veien blir lite trafikksikker. Nærmeste lekeplass blir ved Tranby skole, 1,5 kilometer unna.
  • Den opprinnelige planen innebar å også bygge 8 leiligheter for unge voksne med funksjonsnedsettelse. Dette veide tungt da politikerne la området inn i arealplanen i 2019. I utbyggernes forslag er leilighetene nå utelatt. Rådmannen foreslår å legge disse inn igjen i stedet for to av eneboligene. Dette øker antall boenheter fra 23 til 29. Vi mener at planene for disse leilighetene er for dårlig utredet og dokumentert. Det foreligger heller ingen trafikkanalyse for disse boligene. Blant annet på grunn av dagens høye byggekostnader frykter vi at det hele ender med at området bygges ut med dyre eneboliger og at kulturlandskapet ofres for planer det ikke blir noe av.
  • Hallingstadveien og krysset mot Hennumveien er tatt ut av planen siden kunngjøringen i 2021. Nesten 50 boenheter bruker denne strekningen i dag. Kommer det 29 nye boenheter i tillegg, vil dette bli en utrygg vei å ferdes på.
  • Det foreligger ikke grunnervervskart til den politiske behandlingen, og mange av utredningene fra utbyggerne er mangelfulle. Spesielt ille er det at trafikkanalysen og mobilitetsplanen ikke er oppdatert etter at fortau ble tatt ut av planene. De nevnte utredningene inneholder også en rekke faktafeil. Avsnittet som omhandler konsekvensen for folkehelsen omtaler ikke hvordan planene vil slå negativt ut for alle som bruker veien til tur og rekreasjon i dag. Naturmangfold og konsekvenser for dyrkbar jord er andre eksempler på mangelfulle utredninger.