Hvorfor lokalisere avfallsanlegg i den kulturhistoriske aksen mellom Tranby kirke og de fem vikinghaugene på Egge?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Som landskapsarkitekt bosatt på Egge med Lyngås beliggende som et sentralt utsiktspunkt fra verandaen, ønsker jeg å dele et par betraktninger fra et faglig ståsted, samt skissere et forslag til metode for en løsning.

Å istandsette massetaket på Lyngås er en realistisk oppgave. Om politikerne i Lier kommune får det slik de ønsker med den nye veitraseen med tunnelløsning eventuelt høye skjæringer – så vil vi også ha behov for et deponi å lagre tunnelmassene, samt større muligheter til å omforme terrenget til de nye formålene vi ønsker oss på Lyngås. Et gjenvinningsanlegg her vil begrense arealet og disse mulighetene.

De siste 26 årene har jeg deltatt i en rekke tverrfaglige arkitektkonkurranser – og arbeidet med å planlegge og istandsette larvikittbrudd i Vestfold og Telemark, godkjenne detaljplaner for ombygginger av store vannkraftanlegg på vestlandet i Norges Vassdrags og Energidirektorat sitt Natur og Miljøtilsyn og de siste sju årene som miljøkoordinator for Bane NOR sin Utbyggingsdivisjon i forbindelse med nye dobbeltsporutbygginger på Dovrebanen, Gardermobanen, Follobanen og Østfoldbanen.

Med utgangspunkt i mine egne erfaringer, ønsker jeg å fremme et forslag om at kommunen utlyser en tverrfaglig arkitektkonkurranse med den hensikt å utforske muligheter og identifisere hvilke alternative løsninger dette fantastiske vakre området som ligger midt i bygda.

Jeg håper inderlig at ikke kommunestyret i dag vedtar å lokalisere gjenvinningsanlegg midt i den kulturhistorisk aksen mellom det fredede kulturmiljøet med fem vikinghauger som har svært høy verneverdi og Tranby kirke som landemerke, Paradisbakken og Lier bygdetun. Dersom Lier kommune – bare litt mer en time reisetid med tog fra Oslo Lufthavn skal satse på destinasjonsutvikling – så mener jeg at kommunen bør satse her og jeg tenker og at med det behovet vi har med flere boliger, og arbeidsplasser tilknyttet kulturarv, håndverkstradisjoner og landbruket, samt en bedre veiforbindelse mellom Lyngåskrysset og Egge, vil dette kunne være en god metode for å innhente mange gode løsninger.

Ravinedalene langs Lyngås massetak og Lierelva er verdifulle naturområder. Kantvegetasjonen langs Lierelva er dessverre invadert av fremmede arter og det vil kreve en betydelig innsats å istandsette denne med verdifulle arter som kan fremme det biologiske mangfoldet og forbedre matfatet for flere arter som er truet. Bane NOR, Fylkesmannen og Statens vegvesen har stadig behov for aktuelle områder for økologisk kompensasjon. Kompenserende tiltak for naturmangfold (økologisk kompensasjon) skal fysisk erstatte tap av verdifull natur. Økologisk kompensasjon er siste utvei for å motvirke gjenværende negativ påvirkning fra naturinngrep etter at man har gjort det som er mulig for å unngå, avbøte og restaurere påvirkede naturområder. Kompensasjon omfatter vanligvis vern av nye arealer eller nydanning av verdifulle naturtyper. Økologisk kompensasjon er relativt nytt i Norge. Omfang og utforming av verneforslaget er en direkte følge av hvordan Ringeriksbanen og E16 skal bygges og driftes. Konsekvensene for naturmiljøet blir beskrevet i Fellesprosjektets temarapport naturmangfold (konsekvensutredning). Verneplanforslaget er Fylkesmannens svar på føringer gitt av Klima- og miljødepartementet i brev til Fellesprosjektet datert 2. juni 2017. Fylkesmannens vurdering er at behovet for økologisk kompensasjon er mer omfattende enn det Fellesprosjektet anslår i sin plan for økologisk kompensasjon. Derfor foreslår Fylkesmannen vern av mer erstatningsareal enn det som Fellesprosjektet anbefaler. Selv mener jeg at det vil være mer hensiktsmessig for befolkningen og fauna i Lier på lang sikt om politikerne hadde valgt dette formålet, i stedet for gjenvinningsanlegg.

Jeg kan ikke annet enn å inderlig håpe at kommunestyret vil være enige med meg og andre naboer som har protestert med sine underskrifter i denne saken.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken