Om du gikk inn på en ungdomsskole, midt i den travleste eksamenstiden for bare noen uker siden, ville du sett elever som satt på stolene sine og noterte med en Ipad eller PC på pulten.

Men hvor er elevene som ikke klarer å skrive på en eksamensoppgave, eller de elevene som ikke kan se eksamensoppgaven?

De er ekskludert fra dagens klasserom, fordi vi i den norske skolen velger å ta de elevene som trenger ekstra oppfølging og ressurser ut av klasserommet, fremfor å inkludere og tilrettelegge.

Langt fra tilfredsstillende

Tall fra Ungdata forteller oss at 1 av 5 ungdomsskoleelever føler seg utenfor og er ensomme. Denne ensomheten blir svært tydelig når man ikke får ta del i hele fellesskapet.

Det er opprørende at det i 2019 fremdeles er elever som ikke kan ta del i all undervisning, fordi skolen ikke er universelt utformet. Dette er elever som aktivt blir holdt utenfor av skolesystemet fordi inkludering ikke får prioritet.

Utenforskap er tett knyttet til psykiske helseplager. Hvis man står utenfor det sosiale felleskapet, er veien ofte kort til psykisk uhelse. Her skal helsesykepleiere være en ressurs for elevene. 

Dette er ikke et måltall vi kan slå oss til ro med, og det er langt fra tilfredsstillende. Vi MÅ ha flere helsesykepleiere med kompetanse på psykisk helse i skolen.

Skolen, i tillegg til arbeidslivet, er i dag en langt viktigere sosial arena enn tidligere. Ofte hører vi fra både helsesykepleiere og lærere at tiden ikke strekker til, og at det er utfordrende å forsøke og møte alle elevers behov i løpet av en skoledag.

Tetterer og tverrfaglig samarbeid

Lier Sp ønsker derfor å øke tilbudet og nærværet av helsesyklepleiere i Lierskolen. For å skape sosiale arenaer, må det satses på rusfrie møteplasser som er åpne etter skoletid i alle skolekretser.  Dette forebygger sosial uhelse.      

Elever med nedsatt funksjonsevne faller ofte mellom to stoler: helse og utdanning. For å sikre og gi disse elevene best mulige vilkår og livskvalitet, er vi avhengige av et enda tettere og tverrfaglig samarbeid mellom helse og utdanningssektoren.

Disse elevene bør alle ha en fast koordinator som ivaretar dem. Det betyr også større fokus på mobbeforebyggende tiltak, at den universelle utformingen ivaretar alle brukergruppene, og at alle som trenger oppfølging får dette.

Alle må kunne ha en forventning om bedre samarbeid mellom skolene, PPT og BUP, og alle må kunne få innfridd en forventning om å være inkludert. Alle vil være «en av gjengen».

Alle har en grunnleggende rett til utdanning!