Hvem har valgt oss?

Espen Lahnstein, Sp

Espen Lahnstein, Sp

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi i Senterpartiet mener at hensynet til innbyggerne i Lier trumfer hensynet til et stort internasjonalt renovasjonskonsern med eiere i Sverige. Mens pengestrøm og kroner går ut av landet, sitter Grønne Lier igjen med støy, støv og forurensingsrisiko som sin fortjeneste. Sp ser fullt ut behovet for slike anlegg, men i dette tilfellet er den geografiske plasseringen feilslått. Livskvaliteten for våre innbyggere og deres bomiljøer er allerede i dag påvirket av de belastningene som tungtransporten i området påfører dem, i form av både forurensing og redusert trafikksikkerhet. Foruten de fysiske belastningene som den økte tungtransporten genererer, vil dette også kunne påvirke boligmarkedet i kommunen. Anleggets naboer vil kunne oppleve at boligverdi reduseres betraktelig ved en eventuell etablering.

Som folkevalgte er vi ombudskvinner- og menn for Liers befolkning, og Sp mener at en etablering av renovasjonsanlegg på Lyngås ikke i tilstrekkelig grad ivaretar innbyggenes interesser.

En kommune i vekst trenger arbeidsplasser. En ny gjenvinningsstasjon på Lyngås vil riktignok skape 8 -15 nye stedbundne arbeidsplasser. Sp mener at denne gevinsten er både puslete, og altfor liten. Sp vil legge til rette for etablering av langt flere, og mener at disse må realiseres i helt andre sektorer enn logistikkbedrifter. I Lier Sp ser vi for oss kompetansearbeidsplasser.

For næringslivet i Lier er det avgjørende at tilkomst til arbeidsplassene tuftes på prinsippene i den omvendte transportpyramiden; altså at myke trafikanter som fotgjengere og syklister rangeres høyere enn kollektivtransport og egen bil. Dette vil i denne saken særlig gjelde arbeidstakere som er bosatt i nærheten av Lyngås, slik som Egge, Tranby, Nordal, Lier Hageby og andre kommende planlagte utbyggingsprosjekter. Lyngås er med andre ord et sentralt område i Lier, til tross for at det ikke ligger nær E18. Lier kommune har i dag stor grad av utpendling, faktisk har så mange som i overkant av 60% av arbeidsstokken vår sitt daglige virke utenfor kommunegrensen. Nettopp derfor er det en viktig oppgave å skape flere arbeidsplasser internt i kommunen for innbyggerne våre. Kort vei til jobb er god livskvalitet i seg selv, samtidig som også klimaavtrykket blir redusert.

Det er et ubestridelig faktum at Lier har flere steder som i dag tar imot næringsavfall. Etter at vi lokalpolitikere fikk tilsendt bilder og dokumentasjon fra disse anleggene, fikk de et noe annet fokus.

Uavhengig av hvem som har tatt eller sendt bildene; det må umiddelbart ryddes i eventuelle avvik i avfallshåndteringen.

Er det operatøren av et anlegg eller leverandøren av avfall som skal klandres for eventuelle utslipp? La oss gjøre dette til et aldri så lite, og kortreist tankeeksperiment. Når du og jeg, etter beste evne, har sortert og deretter kastet søpla vår hjemme, er det da noen som ofrer en tanke på et mulig avvik på mottaksstasjonen?

Kanskje har du til og med tatt turen til mottaksstasjonen for selv å levere et tilhengerlass?

Etter at vi har sortert og levert avfall i rett container, er jobben gjort, og turen går hjemover. Vi går alle sammen ut fra at godkjente anlegg tar vare på, og håndterer søpla vår på en forsvarlig måte. Om vi derimot tipper hvitevarene og sofaen fra tilhengeren ut i veikanten, eller setter fra oss søppel i naturen, vet vi jo egentlig umiddelbart at noe skurrer og strider både mot fornuft og samvittighet.

Inkompetent tilsynsmyndighet? Om det medfører riktighet, som mine kolleger Frode Sundseth, Lars Haugen og Tove Hovstad skriver, at Xo gjenvinning og Ragn- Sells Lier har fått påvist avvik fra Fylkesmannen som ikke er rettet opp i, er vel dette å regne som et varsel om en inkompetent tilsynsmyndighet? Burde ikke da anleggene stenges?

Dette er et viktig moment i debatten. Vi vurderer altså å si ja til et nytt anlegg drevet av en aktør som viser seg å ha mange svin på skogen og som heller ikke greier å skjule ugjerningene sine for Google. I tillegg står vi altså overfor en tilsynsmyndighet som ikke greier å følge opp de anlegg vi allerede har i dag.

Ved etablering av Stena Recycling, skal Fylkesmannen uttale seg i forhold til forurensingsloven, og anlegget må ha en utslippstillatelse.

I denne saken har fylkesmannen ingen innsigelser! Alt ser tilsynelatende ut til å være i orden. Samtidig har Fylkesmannen uttalt seg om feil areal og gitt en utslippstillatelse som enda ikke er ferdig behandlet, men ligger til behandling i Miljøverndirektoratet, etter anke fra kommunen.

Er det ikke litt pussig at tilsynsmyndigheten har uttalt seg om en annen tomt og gitt en utslippstillatelse som ikke ligger på deres bord? Når vi har en tilsynsmyndighet som ikke følger opp de pålegg de selv har gitt, og heller ikke greier å uttale seg om riktig tomt, må vi politikere vurdere selv, om vi virkelig tør å åpne for flere slike anlegg. Det er allikevel ingen tvil om at eventuelle avvik i de eksisterende avfallsmottakene må ryddes opp i umiddelbart.

Landbruksplast/avfallsproblematikken er derimot en avsporing av hele debatten. I likhet med andre næringsdrivende kan man få KSL-revisjon i landbruket. Alt bonden gjør skal dokumenteres og han er underlagt statlige krav. (KSL -Kvalitetssystem i Landbruket.) I disse standardene står behandling av næringsavfall klart beskrevet. Alt som blir tilført gården av emballasje, plast og annet, må bonden kunne dokumentere at han har kvittet seg med på en tilfredsstillende måte. Dersom bonden kjøper rundballeplast, må han kunne fremvise kvittering som viser at han har levert like mye tilbake som han kjøpte. Antall kilo plast blir registrert ved kjøp, og veid inn ved levering til mottaket. Disse tallene må samsvare. Ved avvik, kan bonden bli trukket i tilskudd. Bonden betaler miljøavgift ved kjøp av plasten, og kan dermed levere den gratis.

Å unnlate å følge miljøtiltakene vil kun føre til problemer, og det vil være er et for høyt spill å spille for bønder. Før i tida var det ikke uvanlig at avfall ble håndtert av hver enkelt bonde som best de kunne. Det ble gravd ned, brent og skuffet ut i fyllinger. Dette er gamle «synder».

Plast har lang nedbrytingstid. For ikke lenge siden ble en større fylling i Sylling stengt. Her kunne hvem som helst kaste hva som helst.

Gårsdagens miljø og renovasjonsregnskap kan ikke matche dagens kunnskap og teknologi.

Vi har i dag skapt systemer som har gjort det enkelt for alle å være miljøbevisste. Det er dette systemet som blant annet har gjort Lierelva rein igjen, og som har gjort oss alle mer oppmerksomme på hvordan vi håndterer avfallet vårt i hverdagen.

Etter min mening er det en avsporing av debatten om hvor et avfallsanlegg skal ligge, å trekke bønder eller andre næringsdrivende inn i argumentasjonen. Et nytt avfallsanlegg i grustaket på Lyngås gjør ingen forskjell, om ikke avfallet blir korrekt håndtert der søppelet genereres og mellomlagres. Næringsdrivende må ha sine rutiner i orden og de som mellomlagrer må også være seg sitt ansvar bevisst. Etter min mening har vi tilstrekkelige verktøy for å sikre forsvarlig handtering av avfall, og myndighetene har sanksjonsmuligheter for at alle parter etterlever intensjonen i lovverket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken