I kommunestyret 9. februar vedtok flertallet å be kontrollutvalget bestille en ekstern og uavhengig granskning av flere forhold i Lier kommune. Bakgrunnen for vedtaket er blant annet en varslingsrapport knyttet til forhold ved Fosshagen og påstander om kritikkverdig drift ved Hundremeterskogen.

Bestillingens ordlyd er særdeles alvorlig og bekymringsfull. «Kommunestyret bestiller en vurdering av årsaken til og virkningen av mangelfull drift (pedagogisk, rettslig, ledelsesmessig; internkontroll, rekruttering med mer) ..."

Her har altså politikerne allerede bestemt at det er mangelfull drift? De er bestemt på å finne løsningen på årsak og virkning av mangelfull drift, på bakgrunn av hva? Hvilke opplysninger har de før de konkluderer «mangelfull drift»? Har de en fasit på pedagogisk, ledelsesmessig drift? Finnes det en fasit på det? Hvordan kan vi få en objektiv vurdering av hva som egentlig er gjort av lederne av virksomheten og deres intensjoner ved å drifte sin avdeling/virksomhet? Har dere en fasit?

Vi tror at alle ansatte i Lier kommune, enten de er ledere eller ikke, går på jobb med glede og entusiasme og med gode forutsetninger for å gjøre en god jobb. Vi er alle ansatte med en kompetanse som passer arbeidet vi skal skjøtte og vi bruker vår kompetanse for å gi beste mulig tjeneste til alle innbyggere i Lier kommune.

Ledernes mandat i Lier kommune er vedtatt av politikerne. Det er politikerne som vedtar og fordeler rammene, og at det nå er lite ressurser utfordrer lederjobben hver eneste dag. Mandatet til våre ledere er å drive sin virksomhet som de mener er den beste måten å drive på, innenfor lover og regler og lederens skjønn. Vi driver tillitsbasert ledelse, i tråd med Arbeidsgiverstrategien og Lier kommunes verdier, åpen, tilgjengelig og etterrettelig.

Hva er sannheten i slike saker? Hvem eier sannheten? Noen vil alltid være uenig i beslutninger som tas i en virksomhet, betyr det at det er mangelfull drift?

Når det nå er bestilt en gransking av forskjellige sider ved lederskap i Lier kommune, dvs. bla. både navngitte virksomheter og «hva har sviktet på ulike ledelsesnivå» er spørsmålet fra oss i Utdanningsforbundet: Hvor er ledernes rettsikkerhet i Lier kommune? Hva er målet? Ledere i kommunen har samme beskyttelsesvern i sitt arbeidsforhold som alle andre arbeidstakere. Har politikerne tenkt over hvilke konsekvenser dette kan ha for ledere og ledelse i Lier kommune? Hva dette kan bety for motivasjonen til å fortsette å gjøre en god jobb? Og, ikke minst hva betyr dette for helsa til våre ledere? Hva skjer med lederne våre når noen av dem blir «brettet ut» i media gang på gang?

En slik framferd og mangel på tillit og respekt vil påvirke muligheter til å få tak i gode ledere i framtiden.

Mistillit og tvil fører ikke til gode løsninger, særlig ikke i en kommune som har åpenhet, etterrettelighet og tilgjengelighet som verdier.

Alle ledd i en kommune er like viktige, vi må bygge broer - ikke rive dem ned.