Arbeiderpartiets ordførerkandidat skriver i Lierposten 14. august at 9,5 prosent av barna i Lier lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er for mange barn som lever i familie med vedvarende lavinntekt, men det er færre familier i Lier enn gjennomsnittet i Norge.

Den desidert viktigste faktoren for å få mennesker ut av fattigdom er at de får arbeid å gå til, med en lønn de kan leve av.

Inkludering i samfunnet

All statistikk viser at fattigdommen har økt vesentlig de siste årene blant familier med innvandrerbakgrunn. Så mange som 75 prosent av barnefamiliene på sosialhjelp i Lier har ikke etnisk norsk opprinnelse (begrepet som brukes i sak 35/2019) (evt. 50 prosent av alle på sosialhjelp er mennesker med innvandrerbakgrunn).

Når tallene er så høye så viser det at vi må jobbe intensivt med å få flere ut i arbeid. Vår ordfører Gunn Cecilie Ringdal har gått i bresjen for tettere samarbeid med NAV og bedrifter som Mester Grønn, og har dermed vært en viktig støttespiller for disse familiene i Lier slik at foreldrene kan komme ut i arbeid med gode lønnsbetingelser.

Arbeid gir ikke bare bedre privatøkonomi, arbeid bidrar også til bedre selvfølelse og inkludering i samfunnet.

Selv om det aller viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdommen er å få de som står uten arbeid inn i arbeidslivet, er det likevel noen familier som kommer til å ha økonomiske utfordringer og da må vi inn med tiltak rettet mot barna.

Til det har vi flere tiltak rettet mot barn og familier med lavinntekt, samt universelle tiltak.

Kommunestyret bevilget på sitt møte i juni kr 1,2 mill. til blant annet å styrke frivilligheten og lavterskeltilbud og tilskudd til reduserte egenandeler for lavinntektsfamilier, ref protokoll fra møtet 18. juni sak 46/2019. Lier har flere tiltak som er rettet mot målgruppen.

Gode tilbud

BUA i Lier er en suksess som blir omtalt utenfor kommunegrensene. Ved at BUA låner ut til alle uavhengig av deres økonomiske situasjon, er det heller ikke stigmatiserende å låne utstyr.

BUA har åpen hall som lavterskeltilbud der hvor barn og ungdom har muligheten til å delta på ettermiddagene. BUA har også gratis ferieaktiviteter som barn og ungdom kan benytte seg av.

Fun Friday er aktiviteter for ungdom i de større skolekretsene. Barn og ungdom i lavinntektsfamilier får dekket aktivitetskontingenter innenfor kultur og idrett.

Alt dette er tiltak Høyre ønsker at skal rullere videre slik som beskrevet i Handlingsprogrammet og budsjett.

Et tiltak som Høyre ikke støtter er såkalt gratis skolemåltid. Når jeg bruker ordet såkalt, så er det fordi at det eksisterer ikke gratis lunsj. Noen må betale gratis skolemåltid og når vi forvalter skattebetalernes penger må vi av respekt til innbyggerne bruke pengene der hvor de gir mest effekt.

Gratis skolemåltid er ikke innenfor tiltak som gir god effekt med tanke på hva det koster. Det er da bedre å sette inn tiltak direkte mot de familiene som trenger det mest og på de områdene familiene trenger det mest.