Q.E.D. eller quod erat demonstrandum betyr «Hvilket skulle bevises». Det brukes i matematikken når man har fullført et bevis av en matematisk ligning. Det kan sammenlignes med en hvilken som helst påstand som man underbygger med fakta for å bevise at påstanden er sann.

Gjennom årene har jeg lest og hørt utallige usaklige kommentarer og utspill om Nordal skole spesielt, og små skoler generelt, fra våre folkevalgte, kommunens administrasjon og liunger uten den minste tilknytning til Nordal skole.

På en måte har jeg bare ventet på at det snart var tid for neste bølge. Det har nesten blitt et vårtegn.

Min påstand:

Snart får vi igjen se mangelen på engasjement fra OKI-utvalgets flertallspolitikere, tjenestefeil av administrasjonen og usaklige kommentarer som mange med stor iver sprer rundt seg vedrørende Nordal skole.

Med henvisning til hva som er blitt skrevet i sosiale medier og Lierposten de siste dagene, mener jeg at beviset er fullført: Quod erat demonstrandum.

Hvorfor Lier?

Flertallet blant de folkevalgte i Lier ønsker og har vedtatt en desentralisert skolestruktur. Ikke fordi at det isolert sett er den rimeligste måten å bedrive kommunens pålagte skolevirksomhet på, men fordi at det er verdifullt for kommunens innbyggere og gjør kommunen mer attraktiv å flytte til.

Flere innbyggere gir mer inntekter og resulterer i positive ringvirkninger for kommunen i generasjoner fremover. Anerkjennelsen av at Lier, som landbrukskommune med spredt befolkning, er nødt til å holde et høyt servicetilbud i hele kommunen er grunnsteinen i kommunens positive utvikling.

Tilbudet som Nordal skole innebærer for nærmiljøet på Nordal, var én av de største driverne til at vi valgte å flytte til Nordal Panorama i 2015.

Administrasjonen

Den politiske viljen finnes altså. Dessverre har administrasjonen med oppvekstsjef Kari-Ann Dale som fanebærer hatt sin egen agenda og gjør det de selv ønsker. Er det egentlig så nøye med hva flertallet av de folkevalgte vedtar?

Fakta:

 • Lier har ikke fritt skolevalg, nærskoleprinsippet gjelder.
 • Skolekretsgrensene var utdaterte og ble av den grunn justert høsten 2021. Fra nå av skulle nærskoleprinsippet praktiseres.
 • Før denne justeringen praktiserte administrasjonen fritt skolevalg.
 • Rektor på Nordal mottok 6 søknader om skolebytte for skolestarterne som skulle starte til høsten 2022. Hun innvilget 2 av 6 innkomne søknader da særlige grunner forelå i 2 av tilfellene.
 • Kari-Ann Dale omgjorde så rektors vedtak i resterende 4 av 4 tilfeller og innvilget søknadene om skolebytte.
 • Min datter skal starte på Nordal skole til høsten og får som følge av dette 5, istedenfor 9 medelever på sitt trinn.

Slik jeg ser det er det to mulige scenarioer som kan ha utspilt seg bak lukkede dører:

Enten har årsakene endret seg fra ubegrunnet/ikke godkjent begrunnelse til særlige grunner i det korte tidsrommet fra søknadene forelå hos rektor på Nordal og ble avvist, til søknadene ble anket og bragt på Kari-Ann Dale sitt bord.

Eller så har Kari-Ann Dale godkjent søknadene ved å håndheve det hun kaller for likebehandlingsprinsippet. Det vil si at siden hun alltid har praktisert fritt skolevalg så skal hun fortsette med det, da det er den beste løsningen etter hennes smak og mening og helt uten sans for hva som er grunnsteinene i nærskoleprinsippet og dens funksjon.

Jeg heller nok mot at det var Kari-Ann Dales likebehandlingsprinsipp som trumfet her.

Grunnen til at hun omgjorde rektors vedtak kan man selvsagt bare spekulere i da det av naturlige årsaker er unntatt offentligheten, men resultatet er udiskutabelt:

 • Min datter får fire færre medelever
 • Nordal skole får halvert sitt tilsig av elever
 • Trusselen om nedleggelse av Nordal skole slår til igjen med full kraft

Å legge ned Nordal skole er noe administrasjonen har ønsket i lang tid og de har foreslått dette for politikerne gjentatte ganger uten å få gehør. Strategien administrasjonen nå har valgt for å legge ned skolen tar litt lenger tid, men de får det som de vil til slutt om ikke politikerne våkner snart.

Vårt folkevalgte politiske flertall

Hvor er dere?! Jeg stemte på dere fordi at dere står for en desentralisert skolestruktur og en gang for alle skulle legge den evigvarende trusselen om nedleggelse av Nordal skole død. Dere har siden valget fattet viktige vedtak i tråd med deres politiske plattform. Kjempebra!

Det at dere har en administrasjon som utøver sitt embete i stikk motsatt retning av det dere beslutter burde således vekke noen kraftige reaksjoner tenker jeg? Hadde denne situasjonen blitt overført til næringslivet så hadde den utførende parten fått klar beskjed om å «gjøre om og gjøre rett!» og et aldri så lite hint om at «dette selvsagt ikke må gjenta seg».

Jan Stolp (Sp), jeg må sitere deg fra innlegget i Lierposten 23.02.2022:

«At rektor og oppvekstsjefen ikke er samstemte er en sak administrasjonen eventuelt må ta tak i. Det er jo ikke første gang at forskjellige nivåer i kommunen er uenige. Vi har fått ny kommunedirektør. Da får hun bruke sine lederevner til å få det på plass. Hvis det er noe misforhold mellom mellomledere og kommunale sjefer, så får de rydde opp. Det er ikke politikernes bord å blande seg inn i administrasjonen».

Jan Stolp, du sitter i OKI-utvalget og representerer det partiet som står på barrikadene for den desentraliserte skolestrukturen. Du synes ikke at det er det minste problematisk at OKI-utvalget må forholde seg til en administrasjon og en oppvekstsjef som utfører sitt arbeid i stikk motsatt retning av mandatet de har fått fra ditt utvalg? Det får administrasjonen eventuelt ta tak i. Hva med å ta i bruk ditt eget brennende engasjement og gode lederevner istedenfor å dytte over alt ansvar på vår nyansatte kommunedirektør? Det er i aller høysete grad noe du og hele det politiske flertallet burde blande dere i…

Kommunens egen arbeidsgiverorganisasjon KS, skriver følgende i boken Tillit: Folkevalgte skal lede og styre både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Det krever god rolleforståelse, godt samspill med administrasjonen og ikke minst god samhandling med og kjennskap til lokalsamfunnet. (Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave, 1. opplag 2015, s. 140)

Den anbefales.

Uten deres engasjement og involvering vil administrasjonen fortsette å være deres største opposisjon.

Kjære liunger

Hvordan er det mulig å ha så mye på hjertet om Nordal skole som dere har null tilknytning til, minimal eller null erfaring med, og som ikke påvirker deres privatliv overhodet?

Dere fremstår som mer eller mindre reflekterte, og gir gjerne inntrykk av å ha stålkontroll på:

 • Nordal skole og skolens ansatte
 • VET i hvert fall at små skoler ikke er bra
 • Det faglige nivået på skolen er helt bunn i bøtta
 • Sosialt er skolen en pågående katastrofe
 • Stakkars barn som må gå der, TVINGES til og med

Det tar ingen ende på hvor mye energi dere legger i å mene noe om dette. Det er nesten imponerende, men mest forunderlig.

Er det rart at foreldre blir usikre på om dette virkelig kan være en god skole for sitt barn? De nyinnflyttede her på Nordal rekker jo ikke å plukke ut av flytteeskene før de er vettskremt over den forferdelige skolen de sogner til.

Kan dere ikke heller bruke deres uuttømmelige energi på saker som hjelper dere i deres liv i en positiv retning, eller kanskje noe som fremmer noe konstruktivt for fellesskapet?

Deres oppførsel ødelegger bare for alle oss som er glade for at våre barn er så heldige som går på Nordal skole.

Nordal skole er en fantastisk skole der de ansatte gir alt for våre barn hver dag! Samarbeidet mellom skole og foreldre er upåklagelig. Den faglige utviklingen går så det suser ut fra hvert enkelt barns forutsetninger. Ungene leker på tvers av alle aldre og utvikles gjennom dette til å bli veldig trygge, reflekterte og empatiske!

Mitt håp

Fra nå vil politikerne engasjere seg i mye større grad. Vi som valgte dere bryr oss, så det skulle bare mangle at dere og gjør det.

Fra nå vil administrasjonen og oppvekstsjefen forholde seg til de politiske vedtakene som utgjør deres mandat.

Fra nå vil liunger som ikke har grunnlag for å synse om Nordal skole spare seg for det…