Jo bedre jeg har satt meg inn i den kompliserte reguleringssaken om Klinkenberghagan i Hennumgrenda, desto sikrere har jeg blitt på at det unike området må vernes mot utbygging.

Vedtaket i Lier Kommunestyre 12.2.2019 vedrørende reguleringen er med rette påklaget på nytt. Det gir Kommunestyret mulighet til å reversere vedtaket. Klagernes ønske er at Klinkeberghagan tilbakeføres til LNF. Det støtter vi, De Grønne, av mange grunner.

Klagen begrunnes med nye saksopplysninger som krever utredning og behandling: 1. Håndtering av overvann med konsekvenser nedstrøms for ørret og laks i Lierelva 2. Kulturminner som er automatisk fredet er påvist 3. Sårbart miljø-, natur- og kulturlandskap er ytterligere dokumentert, men enda kan mere gjøres 4. Påvirkning på etablert landbruksvirksomhet må hensyntas bedre 5. Vilttrekk som blir ødelagt 6. Bilbasert boligfelt og nye krav om klimatiltak

Skremmende tall

Reguleringsplanen for Klinkenberghagan må nå i tillegg vurderes i henhold til den nye rapporten fra FNs naturpanel (6. mai 2019), som viser svært skremmende tall.

En konklusjon er at rundt én million arter i verden kan bli truet av utryddelse. I Norge er hver femte art truet. Situasjonen for insektene endrer seg dramatisk. I NINA rapport 1549 – Nasjonal overvåking av insekter (2019) – anbefales kartlegging av gamle kulturmarker i lavlandet, og skog. Begge naturtypene finnes i Klinkenberghagan.

Nedbygging av naturområder, er den desidert største trusselen mot naturmangfoldet. Omfanget og tempoet av artsutryddelsen nå er katastrofalt, og kalles «den sjette masseutryddelsen».

Det er ikke «bare» naturen i seg selv som rammes. Det handler om at insekter, dyr og fugler ikke finner mat. Hele økosystemer vil kollapse, matsikkerheten står i fare og klimaendringene vil forsterkes. Dette vil få store konsekvenser for hele samfunnet vårt, og for hver enkelt av oss.

Naturen bygges ned

Hver eneste måned tas det politiske beslutninger som reduserer leveområdene for utrydningstruede arter, også i Lier.

Naturen bygges ned med boliger, næringsbygg, veier og plantefelt for gran. Vi har mange utrydningstruede arter i Lier, og nå kan flere av dem bli borte for godt på grunn av flertallets politiske beslutninger. Rapporten fra FNs Naturpanel er en alvorstung advarsel til oss alle om å ta naturen på alvor og prioritere artsmangfold, intakte økosystemer og bevaring av naturområder.

Derfor håper vi at alle politikere i Lier vil ta ansvar og gjøre det heretter. Å verne Klinkenberghagan nå kan bli et første steg på en riktig vei videre. Lier kommune er eier av området, og må være seg sitt ansvar bevisst! Skal kommunens egen visjon om «Grønne Lier» være troverdig, må kommunen fremstå som en foregangskommune, ikke det motsatte.

Dessuten er nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud; Fylkesmannen og Fylkeskommunens uttalelser verdt å merke seg: «(…) Hennum – Nordal er et område med særpreg. Her finnes en rik naturstruktur, et helhetlig- og småskala landskap, rike fornminnefelt og flere verdifulle kulturlandskapselementer.

Verne, ikke bygge ut

En svært variert arealbruk, mange beiter, beiteskog, gamle beiter og skogbryn gir i tillegg landskapet et mosaikkpreget innhold. Området bærer preg av historisk kontinuitet.» Uttalelsen gjelder altså Klinkenberghagan i Hennumgrenda.

Dette er det vel også grunn til å ta inn over seg, og verne i stedet for å bygge ut? Hvordan kan kommunen forsvare utbygging her, i et område de selv eier; av en unik grend der innbyggerne har ytt stor og utrettelig motstand i åresvis? - Og når kommuneplanen sier at det ikke er behov for mer utbygging her? - Og når kommunen, til alt overmål, går med økonomisk overskudd?

Sist, men ikke minst, viser vi til enstemmig vedtak av politikerne selv i Kommuneplanutvalget i Lier 7.6.2018: «Kommunen skal tilrettelegge for at innbyggerne føler identitet og tilhørighet til Lier ved å ta vare på Liers særpreg, kulturverdier, kulturminner og naturmiljø.»

Utbygging av Klinkenberghagan er ikke måten å gjøre dette på. Vi minner på nytt om Fylkeskommunens og Fylkesmannens vurderinger (nevnt over).

Påvisning av vesentlige mangler i utredningsarbeidet, mangler i forhold til føringer fra overordnede myndigheter, og flere nye momenter i saken, tilsier at Lier kommune tar klagen til følge. Vi anbefaler derfor Kommunestyret på det sterkeste om å revurdere sitt syn innen 21. mai da klagesaken skal behandles på nytt.