Redaktørens valganalyse i Lierposten hadde flere vesentlige poeng. Angående utbyggingsplanene på Gullaughalvøya skrives det imidlertid at «(...) MDG meldte seg på og argumenterte i valgkampen for at halvøya skulle tilbakeføres til LNF.»

Dette utsagnet og flere tidligere utspill i media kan gi et misvisende bilde av saken om Gullaughalvøya. Derfor er det nødvendig å klargjøre.

Det var MDG som først fremmet forslag om tilbakeføring til LNF og utvikling av Gullaughalvøya som natur- og rekreasjonsområde, lenge før valgkampen startet. Faktisk så tidlig som i Kommuneplanutvalget i 2019 (med moderat utbygging), deretter i Formannskapet i april i år, og sist i Kommunestyret i mai.

Allerede i 2019 var det altså MDG som fikk flertall for det avgjørende vedtaket om å utarbeide «et 3. planalternativ for Gullaug som natur- og landbruksområde med moderat utbygging.»

Forutsetningene for å bygge på Gullaug har imidlertid endret seg siden 2019. I dag har vi en erkjent naturkrise i tillegg til klimakrise. Både FNs bærekraftsmål, internasjonale avtaler, nasjonale føringer, og vår egen samfunnsplan forplikter oss til å ivareta matjord, kultur- og landskapsverdier, naturmangfold og 100 meters strandsone.

Dessuten må FNs mål om at minst 20 % av ødelagt natur skal restaureres innen 2030 nås, og Lier må øke innsatsen for å restaurere skadde økosystemer.

Da kommunedelplan for Gullaughalvøya omsider skulle behandles i Formannskapet, fremmet vi derfor dette forslaget:

«Området bør tilbakeføres til landbruk-, natur- og friluftsliv og åpnes opp for befolkningen. I stedet for utbygging bør Gullaughalvøya bevares og naturrestaureres, og utvikles som rekreasjonsområde med kyststi fra Engersand til Drammen.»

Da Gullaug var til behandling i Kommunestyret 9. mai, fremmet vi to forslag. I tillegg til forslaget fra Formannskapet, som bare SV støttet, fremmet vi sekundært forslaget om Gullaug som natur- og landbruksområde med moderat utbygging:

«Forslag til kommunedelplan for Gullaug alternativ 3 sendes på høring (…) etter at planen er tilpasset innbyggerinnspill, nasjonale og regionale føringer, og kommuneplanens samfunnsdel (...).»

Også dette forslaget ble dessverre nedstemt (15H, 11AP, 4FRP og 2SP).

Statlig sikring av friluftslivsområder er et aktuelt virkemiddel for finansiering. Derfor fremmet vi tilleggsforslag om delfinansiering av opprydding og tilbakeføring til LNF:

«Lier kommune søker om statlig økonomisk medvirkning til naturrestaurering og sikring av Gullaughalvøya som et viktig friluftslivsområde.»

Merkelig nok kunne verken Høyre, FrP eller Senterpartiet støtte dette heller. Ved neste rullering av kommuneplanen vil vi imidlertid gjenoppta forslagene våre om Gullaug, med håp om at et nytt, oppdatert og fremtidsrettet kommunestyre vil se fornuften i dette.