Redaktøren har på en utmerket måte gitt et historisk tilbakeblikk og en tidslinje over sentrale prosesser og vedtak som framstår som et sammensurium av politisk og admininistrativ klokskap, dårskap, og investorers våte drøm om superavkastning på eiendom kjøpt på billigsalg.

Les også

Gullaughalvøya: Er det slik at de fortsatt ikke vet hva de vil?

I etterpåklokskapens klare lys, ser man hvordan mulighetene for offentlig erverv av Gullaughalvøya gikk tapt på grunn av passivitet og elendig kommunalt politisk lederskap og håndtverk.

Etter at området kom på private hender har kommunepolitikerne kontinuerlig blitt pepret med glansbilder og skisser og planer for utbygging. Eierne forsto tidlig faren for å havne i skyggen av utviklingen i Fjordbyen, til tross for at et samlet politisk miljø klart har tilkjennegitt at utvikling av Gullaug først kan skje etter at Fjordbyen er ferdigstilt. Et helt nødvendig grep fra kommunens side, men selvfølgelig ikke særlig tilfredsstillende for utålmodige investorer med krav til avkastning på innskutt kapital.

Med politisk velsignelse ble forslag til kommunedelplan utarbeidet med tre alternativer for arealbruk. Forslaget ble fremmet og forkastet i kommunestyrets nå i mai, takket være betydelig innvendinger til planene fra statlig og regionalt hold og en våken opposisjon i kommunestyret.

Redaktøren stiller seg klart kritisk til behandling av saken og vedtaket, og etterspør hva beslutningstakerne vil. Slik vedtaket er formulert burde ikke dette være vanskelig å forstå. De foreliggende planene til utvikling var verken i samsvar med endrede overordnede føringer, eller forventninger fra et flertall i kommunestyret. Redaktøren og mindretallet er ihuga tilhenger av at forslagene sendes ut på høring, hvilket ville bety at senere behandling og beslutninger vil kun være begrenset til tre uakseptable alternativer.

På egne vegne vil jeg håpe at vedtaket fører til tett kontakt mellom kommunen, statlige og regionale beslutningstakere samt kompetansemiljøer på ulike fagområder. Hensikten er å hente inn nødvendige avklaringer og faktabasert kunnskap i en ny nødvendig kommuneplanbehandling til beste for lokalsamfunnet.