Gode lokalsamfunn skapes gjennom den daglige innsatsen fra innbyggerne, de frivillige organisasjonene, det private næringslivet og de offentlige virksomhetene. Lier er en god kommune å bo og arbeide i, og gjør det svært godt i kommunale barometre.

Denne utviklingen ønsker Lier Høyre å bygge videre på gjennom en fremtidsrettet og nøktern politikk.

Trygt og inkluderende

De neste årene må Lier kommune fortsatt styrke arbeidet for enda bedre folkehelse for alle, mer kunnskap i Lierskolen og god kvalitet i barnehagen. Vi har vedtatt omfattende planer for samtlige av disse områdene den siste tiden, og vi har mye bra arbeid på gang.

Vi har et rikt aktivitetstilbud for yngre og eldre, og stor trivsel gjennom godt samarbeid med frivillige. For Lier Høyre er det viktig å satse videre på gode fagmiljøer og enda mer arbeid på tvers av fagområder innen både helse, omsorg og i oppvekstsektoren.

Gode vilkår for næringslivet betyr mye i et trygt og inkluderende lokalsamfunn. Det å ha en jobb å gå til, er viktig både for den enkelte og for samfunnet.

Det er vårt beste virkemiddel for å få folk ut av vedvarende lavinntekt og for å sikre sosial inkludering. Derfor vil vi jobbe for gode vilkår for næringslivet for å sørge for lokale arbeidsplasser.

Vi vet at nok næringsareal på riktig sted er viktig, både for næringslivet og liungene.

Store prosjekter

Lier kommune har over lang tid jobbet med store og tidkrevende prosjekter, som Fjordbyen (St. Hallvards strand) på Lierstranda. Dette er et av Norges største byutviklingsprosjekter, og om kort tid kommer det nye sykehuset på Brakerøya.

Spaden settes i jorda allerede i høst.

Ved å bygge ut nye boliger og arbeidsplasser i dette området, unngår vi å bygge på dyrka mark samtidig som vi følger opp nasjonale og internasjonale mål om knutepunktutvikling.

Nå er vi godt i gang, etter å ha tatt viktige grep de siste årene. Vi gleder oss til å konkretisere prosjektet i neste periode, for en utvikling av en klimanøytral fjordby.

Her vil vi kunne få noen av de mest spennende arbeidsplassene i møtet mellom mat- og helsesektoren, veksthus på takene og grønne uteområder.

Digitaliseringsstrategi

Heldigvis er det slik at vi har en levende bygd mellom to fjorder, og derfor vil Lier Høyre fortsatt bygge opp under alle våre skolekretser.

Vi vil være en ja-kommune! Digitalisering gir oss store muligheter, og fremtidige generasjoner vil forvente at vi alle er mer digitale.

Lier kommune har vedtatt en digitaliseringsstrategi etter bred medvirkning, og vi vil iverksette en rekke tiltak i den kommende perioden. Jeg er særlig opptatt av at vi skal få til gode innbyggerrettede tjenester.

Til slutt vil jeg understreke at politikere blir valgt av innbyggerne og skal være deres ombudsmenn. Som ombudsmenn lover vi å engasjere oss i saker som er viktige for Liers innbyggere.

Ombudsmannsrollen er bærebjelken i et levende demokrati, og jeg vil fortsette å fungere som ombudsmann i møte med alle Liers innbyggere. I Lier skal det være godt å bo og leve. Godt valg!