Politikerne i Lier sin nedprioritering av vern av kulturminner skuffer oss stadig.

Vi, De Grønne, etterlyser derfor en større bevissthet og avstandtagen.

Fremdeles aktuell sak er vern av de nyere registrerte murstrukturene på tomten Ringveien 2, som antas å være rester fra Gjellebekk skanse der den svenske kong Karl den 12. ble stoppet fra å erobre Norge i 1716.

Stor nasjonal betydning

I forbindelse med reguleringsplanene for Ringveien 2, er fylkesmannens anbefalinger i melding til Kommunestyret 12. desember 2017 verdt å merke seg.

Fylkesmannen viser nemlig til Fylkeskommunens anmodning, om at Lier kommune bør bevare et helhetlig skanseanlegg og kulturmiljø, og at kommunen bør unngå fragmentering av skansen og kulturmiljøet.

Fylkesmannen henviser også til Fylkeskommunens vurdering av funnene; om at Gjellebekk skanse har «stor nasjonal betydning og at kulturmiljøet har svært høy verdi». Videre at «Det vil være svært viktig å bevare kunnskapen om disse kulturminnene».

Derfor tilbyr fylkeskommunen seg å gjøre dokumentasjon for å sikre at kunnskapen ikke går tapt, bemerker at det kanskje kan være nødvendig å hente inn ekstern kompetanse, og at «Vi håper å kunne ha et samarbeidsprosjekt med kommunen om dette».

Fylkeskommunen sier til og med klart ifra om at: «Dersom det finnes andre alternative tomter i kommunen som egner seg bedre til næringsutvikling, vil det være hensiktsmessig å bevare kulturminnene på Ringveien 2 tomta».

Fylkesmannen påpeker da også at Fylkeskommunens forslag om alternativ plassering av næring «ikke synes å være diskutert».

Fylkeskommunen skisserer imidlertid et nest best alternativ; å ta vare på noen kulturminner ved å utvide arealet som er avsatt til vegetasjonsskjerm. Dessverre fant kommunestyret i Lier at heller ikke dette er nødvendig.

Høy utnyttelsesgrad

Vi, De Grønne, synes det er trist at kommunestyret ikke har tatt hensyn. Vi synes det er leit at ikke bare hensynet til kulturminner, men også hensynet til naturmangfold og innbyggere har måttet vike.

De negative konsekvensene følger spesielt på grunn av den høye utnyttelsesgraden; på hele 60 prosent på Ringveien 2 og 80 prosent på Kværner-tomten. Dette overgår langt det Kommuneplanen tilsier vedrørende arealutnyttelse på disse områdene.

Når vi vet at Ringveien 2 og Kværner-tomten ligger i et område med både naturreservat, landskapsvernområde og kulturminner av stor nasjonal betydning og svært høy verdi, er det spesielt alvorlig.

Med håp om å kunne redde kulturminnene på Ringveien 2, etterlyser vi derfor en sak MDG bestilte i Formannskapet 23. mars 2017; «angående oppfølging av skjøtselsplan for Gjellebekk skanse, de nylig registrerte murstrukturene, obelisken og området rundt, og forslag til undervisningsopplegg knyttet til Gjellebekk skanse.»

Vern av mangfold

Samtidig (i KS 6. februar) anmodet vi om at før tillatelse til tiltak på Ringveien 2 gis, må eventuell tillatelse vurderes i henhold til skjøtselsplan for Gjellebekk skanse.

Når det gjelder Ringveien 2, er det, som nevnt, ikke bare hensynet til kulturminnene som bør ivaretas, men også naturmangfoldet, og dessuten må forurensning forhindres. Deler av Damtjern bekkefelt ligger i dette området og har dårlig økologisk tilstand.

Vi har derfor tidligere bedt om en verne/skjøtselsplan, og en sak angående Damtjern og bekkefeltet er nå under utarbeidelse i kommunen. Vi oppfordrer derfor om å avvente tillatelse til tiltak på Ringveien 2 inntil saken med alle nødvendige opplysninger er fremlagt til politisk behandling.

Vern av naturmangfold og verdifulle områder for rekreasjon og naturopplevelser handler om vår livskvalitet og helse. Kulturminnevern handler om vår historie, identitet og tilhørighet.

Nå vil tiden vise om Liers politikere heretter er seg sitt ansvar bevisst.