I forbindelse med at det har vært anleggsvirksomhet i anledning at det har vært anlagt vei for anleggsvirksomheten for RV 23 Dagslett Linnes i nedre del av Spikkestadbakkene så har jeg et spørsmål om det eventuelt har vært noen som helst dialog mellom kommunene Røyken og Lier om å anlegge en ny gang/sykkelsti?

Og hvorfor er eventuelt ikke anleggsarbeid for dette gjort samtidig som man anla veien for anleggsvirksomhet for RV 23?

Økonomi tatt i betraktning så hadde det vel vært langt rimeligere å fått en ny gang/sykkelsti anlagt på strekningen med utførelse av anleggsarbeider når dette pågikk, hvis det eventuelt er planlagt dette på et tidligere tidspunkt.

Dagens labyrintiske strekning må man vel kunne betrakte som lite egnet og tungvint. Det er nok mange som er av den oppfatning av at det er et stort behov for en ny gang/sykkelsti på denne strekningen.

Det er i hvert fall mange syklister som benytter RV 23 på denne strekningen med masse trafikk til det meste av døgnets tidspunkter.

En påbegynnelse av arbeidene til RV 23 bør jo heller ikke strekke for langt frem i tid da det nok er behov for en ny veistrekning for å spare bomiljø langs veistrekningen Lahellkrysset/Engersand og omkringliggende boområder med trafikkstøy og andre ubehag tilknyttet dette.

De som har sitt yrke i transportnæring vil nok kanskje også bli fornøyde for å få en bedre og mer komfortabel og trafikksikker vei å benytte.