Lederen i Lierposten torsdag 21. januar reiste et velbegrunnet spørsmål om hvordan dette kunne skje? Det dreier seg om avsløringene rundt Fosshagen – kommunens splitter nye ressurssenter som det skulle skinne av. Svaret er enkelt – noen har ikke gjort jobben sin!

Fosshagen-saken har ikke bare påført kommunen som faglig, organisatorisk og administrativ ansvarlig for tjenestene, atskillige og dype riper i lakken, men også et omdømmehavari som må få konsekvenser. Men for hvem?

Lokal opprydding er i gang. Man har naturlig nok ilt til der det brenner verst og nærmest ved blant annet å skifte ut virksomhetsleder. Rapporten beskriver en rekke funn som avslører alvorlig svikt i forhold til drift og rutiner, lover og forskrifter – i tillegg til kritikkverdig ledelse og personalforvaltning.

Hvor lenge har dette foregått på Fosshagen, som var gitt alle forutsetninger for å bli en suksess? Er det faktisk slik at institusjonen har fått leve sitt eget liv uten tilstrekkelig støtte, oppfølging eller noen form for evaluering fra kommunens administrative ledelse? I så fall, hvorfor lot man dette passere? I hvilken grad har informasjonsplikten overfor politikerne blitt fulgt opp? Eller i det hele tatt?

Etter min mening er ledelse å ta ansvar for å oppnå gode resultater på en tilfredsstillende måte. En toppleder er ansvarlig for alt som skjer i virksomheten. Dette totalansvaret kan ikke delegeres bort. Ansvarliggjøring som her retter seg mot den administrative toppledelsen i kommunen, krever oppmerksomhet på konsekvens – som i denne saken.

Kommunen er selvsagt avhengig av effektiv, kompetent og tillitvekkende forvaltning. Kan den viktigste årsaken til at Fosshagen-tragedien oppsto, skyldes for svak og slapp ledelse som ikke har vært ledsaget av konsekvens? Har styrking av ledelsen i forvaltningen og kvalitetssikring i viktige ledd ikke vært tilstrekkelig påaktet og prioritert? Det kan unektelig virke slik.

Den offentliggjorte sluttrapporten for varslingssaken om kritikkverdige forhold på Fosshagen, avklarer en rekke forhold det antakelig går an å håndtere og rydde opp i. Men man sitter likevel igjen med spørsmål om den overordnede ledelsens rolle og ansvar her og hvilke konsekvenser eventuell svikt og unnfallenhet skal kunne få. Derfor bør en uhildet og mer omfattende undersøkelse være påkrevet for å belyse denne viktige delen av helhetsbildet. Kontrollutvalget og Kommunestyret er forhåpentligvis nå på banen.