Gå til sidens hovedinnhold

For mennesker og miljø

Artikkelen er over 1 år gammel

Valg 2019 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå har vi, Miljøpartiet De Grønne, vært med i kommunestyret i Lier i snart fire år. Dette er noen av sakene vi har arbeidet med og fått gjennomslag for:

 • Høsten 2016 foreslo MDG at «Klimaregnskap og bærekraftrapport innføres i årlig budsjett og regnskapsrapportering.» Bærekraftrapporten må omfatte et klimaregnskap med status, utfordringer og muligheter når det gjelder kommunens arbeid med klima, miljø, biologisk mangfold og relaterte områder. I tillegg må vi ha forpliktende klimabudsjetter som styrer mot klimanøytralitet.
 • Vi har vært bidragsytere til en ny og ambisiøs energi- og klimaplan for Lier, med sikte på at Lier skal bli et lavenergi- og lavutslipps samfunn og målet er et klimanøytralt Liersamfunn innen 2030. I praktisk politikk er MDG det eneste partiet som har vært konsekvente når det gjelder oppfølging av planen. Det vil vi fortsette med!
 • Etter oppfordring fra MDG i februar 2017, innførte Lier kommune strakstiltak for å begrense spredning av gummigranulater fra kunstgressbanene.
 • MDG fikk flertall for forbud mot nye kunstgressbaner med gummigranulater i Lier (2018).
 • MDG fikk vedtak om utarbeidelse av handlingsplan mot mikroplast- og annen plastforurensning i Lier (2018). Vi fikk også bevilgning til innhenting av ekspertkunnskap for utarbeidelse av planen.
 • I april 2018 fikk MDG flertall for prøveordning med forbud mot salg av heliumballonger i Lier.
 • Vi har hele tiden ført en utrettelig kamp for jordvernet i Lier.
 • Vi har bidratt til en fremtidsrettet samfunnsdel i den nye kommuneplanen. Samfunnsdelen fastsetter langsiktige mål og strategier for Liersamfunnet og er et viktig styringsverktøy for Grønn politikk.
 • Høsten 2016 oppfordret MDG til strakstiltak for å sikre kartlagte ravineområder mot ytterligere inngrep inntil videre kartlegging og verneplan for raviner var utarbeidet.
 • Flertallsvedtaket om tilbakeføring av Klinkenberghagan/skauen til LNF-område er en stor og viktig seier. Verning av Flagret er vesentlig for skogvernet. Takk til flere partier, innbyggere og Naturvernforbundet for utmerket samarbeid.
 • Vi har arbeidet iherdig for at kommunen skal ivareta og skjøtte innbyggernes nære tur- og rekreasjonsområder og nærskog på en god måte.
 • Vi har jobbet for ivaretakelse av landskapsvernområder, naturreservat, vassdrag og kommuneskog.
 • Vi vil ha en nullvisjon for tap av artsmangfold i Lier. På initiativ fra MDG utarbeider Lier kommune en tiltaksplan mot fremmede arter og for vern av truede arter, med et spesielt fokus på bie- og insektbestandene.
 • Vi har satt søkelys på Damtjern og bekkefeltet og på tiltak for å skjerme det populære bade- og rekreasjonsområdet mot mer forurensning og industri i nærområdene.
 • Vi fikk flertall for utarbeidelse av et nytt forslag til kommunedelplan for Gullaug («Dynotomta») med mindre utbygging, ivaretakelse av matjord, tilretteleggelse for et natur- og rekreasjonsområde, og at byggeforbudet 100 meter fra sjø skal respekteres.
 • Vi har arbeidet for at innbyggernes trivsel og helse skal ha førsteprioritet ved all planlegging og utvikling i Lier.
 • Vi har satt fokus på bedre kulturminnevern, blant annet av skansene på Gjellebekk.
 • Etter flere runder fikk vi heldigvis til slutt vedtak for at boligområdene skal skjermes mot miljøbelastende industri- og næringsutvikling (etter først å ha blitt nedstemt).

Lier kommune har på flere områder gradvis blitt mer klima- og miljøbevisste de fire siste årene, men mye gjenstår før kommunens egen visjon om «Grønne Lier - for alle innbyggere» oppfylles. Derfor trenger vi flere reelt Grønne representanter i kommunestyret; som etterfølger ord med handling. Vår oppfordring er følgelig: Stemt Grønt, for mennesker og miljø!

Kommentarer til denne saken