Gå til sidens hovedinnhold

Fjordbyen - Lier kommunes åpenbare ansvar

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med bygging av nytt sykehus på Brakerøya og pågående oppfylling i Gilhusbukta er ikke fjordbyutviklingen på Lierstranda en fjern utopi, men et pågående arbeid, med mange utfordringer her og nå. Kommunen må ta ansvaret for at dette skjer på en helhetlig og planlagt måte, og at de nødvendige samfunnshensyn til befolkningen rundt kommer på plass.

Det har dessverre skjedd en del nylig i og rundt fjordbyområdet som viser at dette ikke har vært tilfellet så langt, illustrert ved novemberoppslaget i Lierposten om uannonsert, omfattende og hensynsløs massetransport på Gilhus.

Arbeiderpartiet er opptatt av at kommunen som samfunnsutvikler skal planlegge og ha kontroll med fjordbyutviklingen, også oppstarts-, utfyllings-, anleggs- og byggefasene. Hensyn til eksisterende nærmiljøer og eksisterende arealbruk er en viktig del av dette. Dersom allmenne hensyn og mulige ulemper ikke ivaretas skikkelig i de tidlige fasene, og i forkant, risikerer vi at fjordbyutviklingen raskt kommer på kant med befolkningen. Det vil ikke være bra for kommunen som samfunnsutvikler, eller som majoritetseier i Eidos, den største tomteeieren på Lierstranda.

Det er behov for å planlegge helhetlig nå for de tidlige fasene for å balansere de ulike samfunnshensynene som gjør seg gjeldende. Alt fra gjeldende arealplaner og juss til koordinering med annen påtenkt anleggsaktivitet i ytre Lier må ses på, likeledes trafikkutfordringene på hovedveiene og hvilke kommunale adkomstveier som kan brukes, eller om det er behov for nye. Oppe i det hele går hovedåren for myke trafikanter mellom Røyken/Gullaug og Drammen gjennom området og denne gruppen må sikres trygge og gode forhold gjennom alle faser av anleggsvirksomheten. Gilhusodden, Liers mest brukte friområde, er sterkt berørt av fjordbyanleggsvirksomheten, og her må det sikres gode kvaliteter gjennom krav til anleggsvirksomheten. Det må på plass støyskjermende og dempende tiltak for dette området og andre berørte arealer og beboere.

Sist, men ikke minst, kommunen må prioritere informasjon til og kommunikasjon med beboere, aktører i området og andre berørte. Her står det mye på spill.

Kommentarer til denne saken