Lier har en god eldreomsorg. Men det er også store utfordringer. Noen av utfordringene kan løses ved at kommunens jobber smartere, samarbeider bedre med frivilligheten som Lions og Rotary osv. Men grunnleggende sett er problemet at det brukes for å få penger til eldreomsorgen. Dette på tross av at eldreomsorgen er en av kommunens viktigste oppgaver.

En god eldreomsorg handler derfor om å prioritere. I den kommunestyreperioden vi nå er i ferd med å avslutte har Fremskrittspartiet i Lier stemt nei til en rekke frivillige ekstra oppgaver. Dette er frivillige ekstraoppgaver som vi stort sett har vært alene om å gå imot. De øvrige partiene synes for eksempel at det er en viktig og høyt prioritert oppgave å ta imot flyktninger også fra andre land enn Ukraina. Frp er positive til et antall flyktninger fra Ukraina. Pengene som frigjøres her kan typisk brukes til eldreomsorg. Dette er å prioritere – etter Lier Frp sin oppfatning.

Konkrete eksempler fra de siste kommunestyreperiodene på frivillige ekstraoppgaver i Lier kommune som Frp har stemt imot er:

Nei til Bosetting av flyktninger i Lier. Lier Frp har også programfestet at det i Lier kommune skal være lave satser for sosialhjelp.

Nei til ekstra miljø- og klimatiltak. Lier kommune skal begrense seg til å gjennomføre statlige klimapålegg.

Nei til kommunale bidrag til kunstutstillinger og matmesser på Store Gilhus gård; her ble det våren 2023 kr. 590 000 bevilget etter innstilling fra en inhabil saksbehandler i Lier kommune.

Vennskapsbyer; i Lier har inngått en intensjonsavtale om vennskapsavtale med byen Chamonix i Frankrike!

Lier kommune må snarest kutte kostnader ved å melde seg ut av Buskerudbyen-samarbeidet («Drammens by samarbeidet»).

Nei til rehabilitering av vanningsdammen på Gullaug; begrunnelsen for å bruke flere millioner her var fra de øvrige partiene blant annet hensynet til salamanderne i dammen.