I et leserinnlegg i Lierposten 9. april 2021 presenterer Martin Kolberg (stortingsrepresentant for Buskerud Ap) og Harald O Buttedahl (blant annet tidligere statssekretær for Senterpartiet) seg som to forsvarere av odelsretten. De to forfatterne er bekymret for norsk landbruk om partiet Høyre programfester å fjerne odelsretten.

Odelsretten er, og har vært, en viktig lov i norsk landbruk. Landbruk er – og må også i fremtiden – være en viktig del av næringslivet i Grønne Lier. Men i store deler av perioden etter 1974 (tidspunkt for dagens odelslov) har det skjedd en uthuling og svekkelse av odelsretten. Dette skyldes dels ønsket om liberalisering og kommersialisering av landbrukspolitikken og dels at andre virkemidler enn odelsloven er mer effektiv. Når en vet at odelsretten har røtter tilbake til 1100-tallet, så er det kanskje ikke så merkelig at andre virkemidler blir vurdert som mer treffsikre i 2021? Også i Stoltenberg 2 regjeringen (2005 til 2013) sin periode ble de foretatt meget betydelige endringer i retning av å uthule, endre og svekke odelsretten. Flere av disse endringene gjorde odelsretten / odelsloven mindre relevante; antall gårdsbruk med odel på ble drastisk redusert. Dette ved at arealgrensen ble hevet til 25 dekar.

Det er også påfallende at forrige gang de rødgrønne styrte landet (en periode på åtte år) ikke opprettet et odels-register. Det er i dag et underforbruk av odelsrett. Dette fordi mange ikke vet at du har odelsrett. Et odelsregister kunne gjort at odelsretten ble bruk av flere. Men det ønsket altså ikke den rød-grønne-regjeringen.

Kolberg og Buttedal var to meget sentrale aktører i Stoltenberg 2-regjeringen. Kolberg som en av Ap sine aller fremste stortingsrepresentanter og Buttedahl som statssekretær i Landbruksdepartementet. Det lyder derfor veldig lite troverdig når Buttedahl og Kolberg uttrykker bekymring for norsk landbruk om odelsretten fjernes. Det fremstår rett og slett som om Kolberg og Buttedahl i Lierposten presenterer skremselspropaganda i valgåret 2021.

Odelsretten er et nærnorsk fenomen, selv om vi finner enkelt regler som minner om odelsrett i europeiske land som Tyskland, Island og Færøyene. Ingen andre land i verden har denne ordningen med fullstendig odelsrett. Men det betyr ikke at Norge er det eneste landet i verden hvor jordbruket er liberalisert?