Barnehagebehovsplanen ble vedtatt lagt ut på høring i Utvalget for Oppvekst-, kultur, og idrett sitt møte 17.11. 2020 sak 43. I dette vedtaket står det i flertallets innstilling til kommunestyret punkt 3: «Utredningen av oppvekstsenter i Lier utsettes til utbedring av Egge skole er ferdigstilt.»

Etter at denne saken kom på høring, har det ikke vært stille i innbokser eller telefoner. Vi i Sp har merket oss debatten og tar til oss de innspillene vi har fått i forkant av kommunestyrets endelige behandling av saken.

Lier kommune har ikke tidligere hatt et oppvekstsenter. Tanken kommer som et godt samlet lokalt foreldreinitiativ fra foreldrene ved barnehagen på Borgestad og foreldrene ved Nordal skole. Vi har tidligere, i Lierposten, gitt støtte til oppvekstsenterideen på Nordal. Dette er et konstruktivt og løsningsorientert initiativ som har skapt ny optimisme rundt en skole som har vært preget av nedleggelsesspøkelset i mange år.

Dette vil kunne skape et større og mer robust fagmiljø på Nordal og et oppvekstsenter vil sikre et større felles sosialt miljø for elevene på tvers av trinnene. Senterpartiets håp er at dette igjen vil få de elever som søkte seg bort fra Nordal skole, til igjen å velge nærskolen Nordal. Gjennom å skape ny optimisme og nytt fremtidshåp for et oppvekstsenter på Nordal mener Sp at vi kan muliggjøre nettopp dette.

Lokalmiljøet i området er under utvikling med økt tilflytting til Nordal Panorama. Dersom en utredning viser at et oppvekstsenter er mulig, kan det gi lokalmiljøet noe felles å samles om både for elever og foreldre. Lier Sp har følgende formulering i sitt program: «Skolen har alltid hatt en sentral plass i lokalmiljøet, både som kulturfaktor og kunnskapsformidler.» Et mulig oppvekstsenter på Nordal vil styrke nettopp lokalmiljøet, være en mulig kulturfaktor og ikke minst; være den bærende kunnskapsformidleren og det naturlige samlingspunktet i en del av bygda.

Når dette initiativet kommer fra foreldrene er det ikke vår oppgave som politikere å stikke kjepper i hjula for en slik mulighet. Vår oppgave er derimot å gi dette ekstra glød. Det er også i overenstemmelse med Lier Sp sitt programpunkt: «Legge til rette for godt samarbeid mellom hjem og skole».

Vi har fått nok innspill i høringsrunden til å be kommunedirektøren ha to skoletanker i hodet samtidig; å utrede muligheten for en sammenslåing av Nordal skole og Borgestad til et oppvekstsenter så snart som mulig.

Det gleder oss i Senterpartiet stort at Aps representant Per Arne Bredesen tar eierskap til Nordal oppvekstsenter. Det var jo Ap som i mange år salderte/kuttet for å balansere budsjettet sitt, med nedleggelse av Nordal skole.

Arbeiderpartiet er velkommen etter og inn i flokken av dem som stiller seg positive til et mangfoldig skoletilbud i Lier.