Åpent brev til Gullaug Utvikling AS, ved eiendomsutviklerne og investorene Erik Bøhler og Stein Erik Hagen.

Menneskelige aktiviteter truer økosystemer over hele verden. Tap av natur er en like stor trussel mot verden som klimaendringene ifølge FNs naturpanel 2019. Tallet på insekter, fugler og dyrearter reduseres, og en rekke arter har nå status som truede arter. Så naturmangfoldet endres og forsvinner, men hvorfor er det slik?

Den viktigste grunnen oppgis som summen av alle våre inngrep i naturen som fordriver artene. Det er alle vedtakene på kommunenivå om utbygging av nye boligområder, næringsområder, hytteområder og nye veier som bidrar til dette. Hver gang går noe tapet, ikke mye ved hvert enkelt vedtak, men i sum blir det betydelig.

Lovverket og politiske føringer har satt rammene for vedtakene. Målet er klart og tydelig. Dyrka og dyrkbar mark må holdes i hevd og bevares for matproduksjon. Naturmangfoldet skal bevares. Alle andre resultater er unntak fra lovverket, kalt dispensasjoner.

Eiendomsutviklere

Eiendomsutviklere disponerer over økonomiske ressurser. Disse forplikter i forhold til lønnsomhet og utbytte til de som har investert i prosjektene.

Samtidig forplikter det overfor samfunnet, som har tillit til at eiendomsutviklere prosjekterer i henhold til de rammene i lovverket og politiske føringer som er gitt. Men slik er det svært sjeldent. Som oftest legges det opp til dispensasjoner som går utover rammene og lovverket i den hensikt å gjøre prosjektene mest mulig lønnsomme og innbringende både for utbyggere og investorer.

Er det ikke på tide at utbyggere og investorer tar innover seg at det er de ugjenkallelige inngrepene i naturen som fortrenger artene, og at tap av natur er en like stor trussel mot verden som klimaendringene?

Er ikke tiden inne for at utbyggingsprosjektene tilpasser seg naturen, lovverket og politiske føringer og ikke basere seg på dispensasjoner.

Vi er innforstått med at denne oppfordringen går utover avkastningen til prosjektene, men denne har til nå vært svært god og vil fortsatt være god om prosjektene tilpasser seg de forutsetningene som samfunnet setter.

Det er ikke vanskelig å være enig i at «Det er rikdom som forvaltes godt som gir mest til det norske samfunnet» ref. investor Stein Erik Hagen. Når det gjelder utbyggingsprosjekter er det norske samfunnet, etter vår mening, mest tjent med å bruke noe av rikdommen alt i planleggingsfasen til å ta vare på naturen og matjorda og tilpasse prosjektet til lovverket.

Gullaughalvøya

Gullaughalvøya er det siste området langs fjorden i Lier der arealet bærer preg av lite berørt natur/parkskog og hvor det ligger til rette for å gjøre strandsonen tilgjengelig for allmennheten. Området eies av Gullaug Utvikling AS som har planlagt en næring- og boligutbygging langt utover det lovverket og politiske føringer legger opp til. En tilpasning derimot, nettopp til lovverket og politiske føringer ville gitt et natur- og landbruksområde med moderat utbygging.

Vår utfordring til investorene er derfor at dere tar konsekvensene av kunnskapen som er tilgjengelig om naturmangfoldet, selv om det betyr at avkastningen blir redusert.

Vis oss heller at dere er villig til å anvende noe av rikdommen til å gjøre utbygging av Gullaughalvøya til et mønsterprosjekt med moderert utbygging.

Vis oss at det er mulig å kombinere vekst med naturvern, samtidig med avkastning på investeringene,

-der veksten bevarer dyrka og dyrkbar mark

-der veksten bevarer 100-metersbelte mot utbygging i strandsonen

-der veksten bevarer buffersone rundt naturreservater

-og der veksten bevare vegetasjonen og naturmangfoldet

Vi må tenke lokalt om naturmangfold for å motvirke det som skjer globalt.

Det burde også investorer ta innover seg.

Hva med å begynne med Gullaughalvøya?