Endringer i lokal forskrift – her er de nye korona-reglene

Kommunedirektøren har gjort noen endringer i den lokale forskriften med regler for å begrense koronasmitte i Lier.

DEL

Torsdag 5. november vedtok kommunestyret en forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte i Lier kommune. Kommunedirektøren fikk også fullmakt til å gjøre endringer i perioden forskriften gjelder, særlig med tanke på å få mest mulig like regler i vår region.

Noen endringer i reglene

Kommunedirektøren har 9. november gjort endringer og presiseringer i forskriften, blant annet må treningssentre i Lier stenge og taxipassasjerer og taxisjåfører skal bruke munnbind. Det er også gjort noen endringer for besøk hjemme og for bisettelser, begravelser, bryllup og dåp.

Forskriften gjelder for Lier kommune fra midnatt natt til 10. november 2020, og fram til 1. desember 2020.

Barn og unge

Da kommunestyret vedtok forskriften var det som en følge av at det er en uoversiktlig smittesituasjon i Lier. Reglene i forskriften ble vedtatt for å få kontroll over situasjonen og etter anmodning fra regjeringen.

Det vil fremdeles ikke være tillatt med organiserte trenings-, kultur- og fritidsaktiviteter for barn, unge eller voksne i Lier. Omtrent en av fire smittede de to siste ukene er elever ved skoler. Elever ved både barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående er rammet.

Kommuneoverlegen har gjort en ny vurdering av forbudet mot aktivitet for barn og unge. Som en følge av smittesituasjonen blir forbudet stående – i første omgang til 20. november. Kommunestyrets vedtak innebærer at kommunedirektøren kan vurdere å åpne for slike aktiviteter for barn og unge fra 20. november dersom smittesituasjonen tilsier det.

– Jeg opplever at liungene mener det var riktig og viktig å innføre relativt strenge regler raskt. Hvis vi er flinke nå, kan det hende vi slipper langvarige og strenge tiltak slik vi blant annet ser i andre land, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) i Lier kommune

Fastsatt av kommunedirektøren i Lier 09.11.2020 med hjemmel i smittevernloven § 4-1 etter delegert myndighet fra kommunestyret jf. vedtak av 05.11.2020.


§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for alle virksomheter og alle som til enhver tid oppholder seg i Lier kommune.


§ 2 Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale regler om smitteverntiltak og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn på bestemmelser gitt i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

Der denne forskriften ikke gir særskilte regler, gjelder nasjonale regler og retningslinjer, inkludert covid-19-forskriften.


§ 3 Kollektivreiser

Lier kommune oppfordrer til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Se § 5 for nærmere regler om bruk av munnbind ved kollektivreiser.


§ 4 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer og lignende.


§ 5 Plikt til bruk av munnbind

Det skal brukes munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serverings- og skjenkesteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder likevel ikke ved kortvarige passeringer av andre. Plikten til bruk av munnbind gjelder heller ikke de som utøver fysisk aktivitet.

Plikten til å bruke munnbind i første avsnitt gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende/kunder. Dette gjelder ikke for ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Reisende i kollektivtrafikken skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelse-instituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.


§ 6 Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Lier kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av covid-19-forskriften. Det er likevel ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00.

Se § 5 for nærmere regler om bruk av munnbind på serverings- og skjenkesteder.

Skjenking av alkohol etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest kl. 22.30.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og øvrige krav i denne forskriften, jf. smittevernloven § 4-1, tredje avsnitt.


§ 7 Sammenkomster i private hjem, hytter og lokaler

Det er ikke tillatt å arrangere eller å delta på private sammenkomster med mer enn 5 gjester, i tillegg til husstandens medlemmer. To husstander kan likevel møtes uavhengig av antall husstandsmedlemmer.

Barn og unge som tilhører samme barnehage- eller skolekohort kan møtes.

Arealene må uansett være dimensjonert slik at alle som ikke er i samme husstand eller i samme barnehage- eller skolekohort, kan holde minst 2 meters avstand til hverandre.


§ 8 Øvrige sammenkomster/arrangementer

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på arrangementer, hverken innendørs eller utendørs. Med arrangementer menes sammenkomster som fremgår av covid-19-forskriften § 13, første ledd, bokstav a til f.

Unntak fra dette gjelder

a) bisettelser og begravelser, begrenset opp til 50 deltagere

b) vielser, dåp og lignende religiøse eller juridiske seremonier, såfremt seremonien gjennomføres uten tilskuere til stede

c) kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum til stede

Arrangøren skal i slike tilfeller sørge for at alle, som ikke er i samme husstand, skal kunne holde minst to meters avstand til hverandre. For øvrig gjelder også covid-19-forskriften §§ 13 b og 13 d om smittevernfaglig forsvarlig gjennom-føring og krav til deltageroversikt.

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster etter arrangementer i bokstav a og b, med unntak av sammenkomster i tråd med § 7.


§ 9 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

  • treningssentre
  • museer
  • kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
  • bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende
  • svømmehaller, men likevel slik at skolesvømming kan gjennomføres


Dette gjelder ikke for:

  • biblioteker
  • tros- og livssynshus
  • gallerier og annen utsalg av kunst
  • steder der det pågår aktiviteter for toppidrett


§ 10 Organiserte trenings-, kultur- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organiserte trenings-, kultur- eller fritidsaktiviteter, hverken for barn og unge eller for voksne. Toppidrett er likevel unntatt.

Kommunedirektøren kan likevel vurdere å åpne for aktiviteter for barn og unge fra 20.11.2020 dersom smittesituasjonen tilsier det.


§ 11 Karantene

Innbyggere og besøkende i Lier kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.

Innbyggere i Lier kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.


§ 12 Ansvar

Lier kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.


§ 13 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra og med 10.11.2020, og gjelder til og med 01.12.2020.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken