Gå til sidens hovedinnhold

Endelig stedsutvikling på Tranby

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har etterlyst det lenge, og endelig er det tid for stedsutvikling på Tranby. Men kan vi tro at det er sant? Når vi leser saksdokumentene, legger nemlig kommunedirektøren tilsynelatende størst vekt på fortetting med flere boliger i sentrum. Men det er jo ikke dette innbyggerne har behov for!

For innbyggerne har talt. De har først og fremst behov for flere sosiale møteplasser på tvers av skillelinjer. Det må være større variasjon i tilbud til ungdom. Det må utvikles et bedre nærsenter med et hyggelig innbyggertorg, bibliotek, kafé og servicetilbud. Skolebygningene trenger utbedring, og flerbrukshall og samfunnshus ønskes velkommen. Det må tilrettelegges for friluftsliv og rekreasjon, støy og annen forurensning fra næringsvirksomheten må begrenses, og friluftslivsområder og biologisk mangfold må ivaretas på en bedre måte.

Bygging av flerbrukshall anses som et vesentlig moment i stedsutviklingsprosjektet. Derfor er det både hyggelig – og nyttig – at Lier IL ønsker å bygge en ny fotballhall/flerbrukshall på Tranby. Flere alternativer til plassering bør imidlertid fremlegges og vurderes i en større sammenheng. Dette for å sikre både en helhetlig og best mulig stedsutvikling, og en mer samordnet areal- og transportplanlegging.

Høsten 2020 fikk studenter på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo stedsutvikling på Tranby som studentoppgave. Svarene viser flere spennende utviklingsmuligheter, blant annet etablering av et imøtekommende torg og en revitalisering av blokkene i vest. Blokkenes fasader er rehabilitert, en ekstra etasje er påbygd og med takterrasse, og første etasje er åpnet opp mot sentrumssonen og omgjort til kontorlokaler, butikker m.m.

Ifølge kommunens langsiktige arealstrategi for lokalsenterutvikling, skal det «legges til rette for en utvikling som er tilpasset stedenes størrelse og struktur, og som er i tråd med målsettingene i Grønne Lier. Det tilsier at det må stilles krav til at eventuell videre utbygging bidrar til å styrke og utvikle lokalsenteret og samtidig bidrar til å ivareta dets karakter». Dette er vesentlige momenter som må følges opp, og fortetting med flere boliger i sentrum av Tranby er verken i samsvar med kommunens arealstrategi eller med innbyggernes behov.

Stedsutviklingsprosjektet på Tranby kan med fordel omfatte et større område enn det kommunedirektøren legger opp til. Skogsområdet med Kongeveien (Høgda naturområde), for eksempel, har muligheter for økt tilrettelegging for friluftsliv. En eventuell planlegging må imidlertid sikre at kvaliteter beholdes og hindre skader på naturmangfold, kulturhistorie og områdets verdi som rekreasjonsområde.

Tranby har vært stemoderlig behandlet over mange år. Nær 5500 mennesker (20 prosent av Liers innbyggere) har Tranby som sitt nærsenter. Nå må stedsutviklingen her skje i samsvar med disse innbyggernes behov for et levende og inkluderende lokalsenter for opplevelser og tilhørighet, og ikke det motsatte. Vi forventer at både politikere i flertallspartiene og kommunedirektør husker dette når strategi og planprogram skal utformes.

Kommentarer til denne saken